Lover som omhandler samiske pasienters rettigheter

Samiske pasienter har rettigheter gjennom nasjonale lover og internasjonale konvensjoner.

Samelovens § 3-5 gir innbyggere innenfor samisk forvaltningsområde rett til å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner, og har rett til å bli betjent på samisk.

Likeledes påpeker Pasientrettighetsloven § 3-5 at pasienter har krav på informasjon, som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. 

I Ot.prp. nr. 12 presiseres det at retten til informasjon som er tilpasset den enkelte pasients individuelle behov, tilsier at det overfor samisktalende pasienter bør skaffes tolk, eller at pasientene bør bli betjent av samisktalende helsepersonell når dette er nødvendig for at pasienten skal gis informasjon som tilfredsstiller kravene i loven.

Videre vises det til ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs erklæring om urfolks rettigheter.

ILO konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater artikkel 25 sikrer samene rett til å være med på å utforme de aktuelle helsetilbud og stadfester samiske brukeres rett til tilfredsstillende helsetjenester.

Andre lover som omhandler samiske pasienters rettigheter 

Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven):
§ 3-5. Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven):
§ 3-10. Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven):
§ 3-5. Informasjonens form