Europan Ektiedimmie (EE)

Saemiedigkien vihkielommes europahaesteme lea saemiej ïedtjh gorredidh EE:n vööste.

Gellie njoelkedassh jïh direktijvh sijjen aalkoe EE-systeemesne utnieh. Mieriedimmieh jïh direktijvh beapmoejearsoesvoeten, veterinæærepolitihken, foeresjimmiepolitihken, energijepolitihken jïh byjresepolitihken bïjre saemien ïedtjh joekehtslaakan baajnehtieh.

Saemiepolitihkeles baajnehtimmie europan konteekstesne tsihkestahta mijjieh buektiehtibie hammoedidh, våajnoes darjodh jïh gaskesadtedh politihkeles ulmieh, krïevenassh jïh veanhtadimmieh mah vihth vihties baajnehtimmieöörnegh vedtieh.

Baajnehtimmiebarkoe, jallh lobbybarkoe lea vihkeles bielie dehtie politihkeles jieliedistie EE-systeemesne, jïh EE-institusjovnh jååhkesjieh daate dovne daerpies jïh vaajteles. Baajnehtimmiebarkoe sæjhta jiehtedh eadtjohkelaakan meatan årrodh EE:n sjæjsjalimmieprosessine. Sjæjsjalimmieh EE:sne maehtieh konsekvensh saemide vedtedh, jïh dan åvteste vihkele jïjtse sijjiem EE-systeemen vööste eevtjedh.

Saemiedigkie sæjhta sjïehteladtedh ihke Saemien Parlamentarihkeles Raerie maahta digkiedidh guktie saemiedigkieh maehtieh EE:n sjæjsjalimmieprosessh baajnehtidh. Vaajteles mierievierhkiejgujmie maallide mah vihties saemien baajnehtimmieöörnegh EE:sne vedtieh. Iemie saemiedigkieh Soemesne jïh Sveerjesne dagkeres barkoem stuvrieh dan åvteste dah maehtieh aevhkine utnedh Soemen jïh Sveerjen EE-lïhtsegevoeteste. 

Saemiedigkie lea meatan Europapolitihkeles forumisnie, mij gaavnede göökth jaepien. Forume lea gaavnedimmiesijjie departemeentide, fylhkentjïeltide, tjïeltide jïh Saemiedægkan. Reerenasse lea strategijem EE-laavenjostose evtiedamme mij ïedtjem vuesehte akten lïhke laavenjostose EE:ine jïh eadtjohkelaakan meatan årrodh politihkeles prosessine Europesne. Juktie vihkeles sjæjsjalimmieh baajnehtidh Nöörje tjuara aareh jïh tjarke meatan årrodh europapolitihkeles gyhtjelassine. Saemiedigkie sæjhta dialogem jïh laavenjostoem  nöörjen åejvieladtjigujmie EE-gyhtjelassine nænnoestidh