Vuelkemereeknege jïh honoraarekrïevenassh Saemiedægkan

Vuelkemereeknege jïh honoraarekrïevenassh Saemiedægkan

Naemhtie vuelkemereeknegh, maaksoerefusjovnem jallh honoraarem appesne jallh nedtesne deellh.

Jis Saemiedigkie edtja dutnjien honoraarem/vuelkemereeknegem maeksedh, akte Barkoelatjkoe dorjesåvva maam tjoerh vuelietjaeledh åvtelen barkoe aalka. Gaskesadth dov govlehtallijem  Saemiedigkesne.

Dej bïevnesi gaavhtan barkoelatjkosne baahtseme öörnesåvva portaalese Betalmeg-selvbetjening på nett, gusnie krïevenassem registreerh elektrovneles. Datne sïjhth e-påastem åadtjodh gosse baahtseme lea öörnesovveme.

Portaalese tjaangedh

Betalmeg –selvbetjening på nett 

Datne ID-porten tjïrrh tjaangh. Maahtah MinId, BankID, BankID mobijlesne, Buypass jïh Commfides nuhtjedh juktie tjaangedh.

Sjyöhtehke baalhkavuekieh honoraaride

juara honoraarekrïevenassem registreeredh reaktoe baalhkavuekien vööste juktie gorredidh honoraare reaktoelaakan maaksasåvva jïh reektesåvva. Daah baalhkavuekieh leah sjyöhtehke Saemiedægkan:

  • 5535 – Honoraare: sïejhme baalhkavuekie gaajhkide honoraaride/maaksoeh tjåanghkoej åvteste
  • 5534 – Tæjmoehonoraare: baalhkavuekie tæjmoej mietie gaajhkide honoraaride/maaksoeh tjåanghkoej åvteste
  • 5533 –Dasseme barkoedïeneste

Bïhkedimmie

Guktie nedtevuekiem jallh appem nuhtjedh? Ellies utnijebïhkedimmieh, aaj bïhkedimmieh videovisnie gaavnh daesnie

Internet Explorer nuhtjh? Ij gåaredh portaalem nuhtjedh nedtelohkijisnie Internet Explorer. Sijjeste tjoerh Google Chrome, Microsoft Edge jallh Firefox nuhtjedh.