Reeknegh Saemiedægkan

Reeknegh Saemiedægkan

Ih maehtieh reeknegem e-påastesne seedtedh. Tjoerh reeknegh seedtedh goh elektrovneles reeknege jallh paehpierisnie påastesne.

Elektrovneles reeknegem seedtedh (EHF)

Digitaliseradimmietjaalegen mietie krïevenassh bïejesåvva gaajhkh staateles gïehtelimmieh edtjieh reeknegem krïevedh elektrovneles handelsformaatesne (EHF). Ålkoelaanten deallahtæjjah edtjieh standaarden PEPPOL BIS nuhtjedh.

Saemiedigkien elektrovneles reeknegeadresse lea Saemiedigkien org.nr: 974760347

Edtja iktesth dongkijereferaansem soptsestidh: 1660 + dongkijen aalkoebokstaavh, v.g.: 1660XXX

Gaskesadth dongkijem jis referaanse ij leah soptsesovveme.

Maam datne goh deallahtæjjah tjoerh darjodh juktie EHF-reeknegh seedtedh?

Bïevnesh EHF:n bïjre DFØ: nedtesæjrojne

Bïevnesh EHF:n bïjre Difin nedtesæjrojne

Saemiedigkie lea åestije Ekonomijestuvremen direktoraateste. Maahtah DFØ:m gaskesadtedh jis dov leah gyhtjelassh elektrovneles reeknegen bïjre, e-påaste: elfak@dfo.no, tellefovne: 40767157

Paehperereeknegem seedtedh

Jis ih reeknegh  EHF-hammosne seedth daan biejjien, maahtah reeknegem paehpierisnie seedtedh påastesne Saemiedigkien reeknegeadressese:

Saemiedigkie - Sametinget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Mïerhkh reeknegem dongkijereferaansine!