Saemiedigkien bïjre

Saemiedigkie lea Nöörjen saemiej almetjeveeljeme årgaane. 39 tjirkijh veeljesuvvieh 7 veeljemegievlijste fïerhten njealjeden jaepien. Voestes saemiedigkieveeljeme hööltesovvi tjaktjen 1989 jïh gånka Olav V. dam voestes byögkeles Saemiedigkiem rïhpesti golken 9.b. Karasjohkesne.