Gaskenasjonaale barkoe

Saemiedigkie lea reessehtæjja gaskenasjonaale orgaanine juktie åålmegerïekteles konvensjovnh, bæjhkoehtimmieh jïh jeatjah dïrregh evtiedidh jïh fulkesidh mah veartenen aalkoeåålmegi reaktah nænnoestieh. Goh aalkoeåålmegh aktene veartenen ræjhkoesommes laantijste mijjen akte ektie åeliedimmie viehkiehtidh guktie mubpiej aalkoeåålmegi tsiehkie buerebe sjædta. Seamma tïjjen gaskenasjonaale reakta mieriedimmes juktie mijjen reaktah jïh ïedtjh eevtjedh jïh gorredidh mijjen hïejmesijjesne.