Buerebelaakan Saemiedigkine åahpenh dov mobijlen tjïrrh

Daelie guessieh Saemiedægkan maehtieh tjoeje-vuesiehtimmiem åadtjodh dovne daaroen jïh englaanten gïelesne appen tjïrrh jïjtsh mobijlesne. Dïenesje namhtah jïh maahta åtnasovvedh saaht gåessie. 

 

Appen tjïrrh Voice of Norway maahta gaskem jeatjah vielie govledh fåantoen bïjre man åvteste Saemiedigkie tseegkesovvi, Saemiedigkien råållan bïjre dovne nasjonaale jïh gaskenasjonaale, jïh bïevnesh dan sjïere arkitektuvren jïh tjeahpoen bïjre mij lea Saemiedigkesne. Saemien histovrije jïh kultuvre aaj soptsesuvvieh jïh goltelæjjah åadtjoeh Saemiedigkien tjaebpies joejkem govledh.

Gaajhkesh maehtieh tjoeje-vuesiehtimmiem gaavnedh appesne Voice of Norway. Guessieh Karasjohkesne maehtieh Saemiedigkien laajroem veedtjedh, jïh appe sæjhta jïjtsistie dejtie ovmessie soptsesidie spïeledh gosse svihtjeminie Saemiedigkien ålkolen. Annjebodts faalenasse lea ajve nöörjen gïelesne, men sæjhta jieniebinie gïeline båetedh mænngan.

– Mijjieh gaajhkesidie buerie båeteme vaajtelibie vielie Saemiedigkien bïjre lïeredh appen tjïrrh, jïh aavoedibie goske vihth maehtebe guessieh dåastodh mænngan. Daate faalenasse aaj vihkeles ålkoelaanten almetjidie mah sijhtieh vielie saemien parlameenten bïjre lïeredh, stoerretjåanghkoeåvtehke Tom Sottinen jeahta.

Appe namhtah veedtjedh jïh namhtah nuhtjedh. Væjsaldahkine tellefovnesne maahtah Saemiedigkiem dååjredh jïjtjedh drïektesne gosse dutnjien bööremes.

Svea Vikander tjoejehistovrijem englaantengïelesne soptseste. Lisa Marie Kristensen tjoejehistovrijem daaroengïelesne soptseste jïh GLR, Nils Martin Kristensen baaktoe lea tjåadtjoehtæjja tjoejebaantedimmien jïh produksjovnen åvteste.

Naemhtie darjoeh:

Veedtjh appem Voice of Norway dov tellefovnese. Ohtsh Saemiedigkiem jïh veedtjh laajroem. Gosse laajroem veedtjeme, maahta mobijlenedtem jamhkelidh jïh soptsesh jïjtsistie båetieh gosse svihtjeminie gåetien ålkolen. Jis sæjhta guhkelesmaajeste goltelidh, veedtjh appem jïh ohtsh Saemiedigkiem. Diedtieh dan mænngan dejtie ovmessie tsiehkide tuvresne.

Deejrih Saemiedigkie aaj digitaale vuesiehtimmiem faalehte? Datne dam daesnie gaavnh.