Saernieh

Sametingsrådet har bevilget 231 000 kroner i støtte til Arctic Lavvo AS i Kautokeino. Lavvoprodusenten ønsker å åpne nettbutikker både for Sverige og Finland, hvor kunder kan handle i lokalt språk og lokal valuta.

Saemiedigkie sæjhta Maahtoedepartemeentine rååresjidh nuepien bïjre jarngem tseegkedh mij saemien maajhööhpehtimmiem öörnie.

Noerhtelaanti saemien gïelebaalhka – Gulliegïele 2022 emerituse professovre Ole Henrik Maggese vadtasovvi. Dïhte lea abpe jieledem råajvarimmiejgujmie hijvenlaakan barkeme dejtie saemien gïelide eadtjoestidh, evtiedidh jïh vaarjelidh. Dahkoej tjïrrh lea saemide jïh veartenen årrojidie vuesiehtamme saemiengïele vihkeles jïh jielije gïele.

Det er nordisk møte mellom sameministrene og sametingspresidentene på Lunden, Drottninggatan 4 i Stockholm, onsdag 18. januar.

Sametingspresident Silje Karine Muotka holdt hilsningstale under åpningen av Tromsø Internasjonale filmfestival- TIFF23  i anledning premieren av filmen "Ellos eatnu- La elva leve" av Ole Giæver. 

Sametingsrådet har bevilget støtte til to spennende kulturprosjekter.

Her er bevilgninger fra sametingsrådet fra uke 52 i 2022: 

Sametingspresident Silje Karine Muotka representerte Sametinget ved begravelsen til Mary Konstanse Mikalsen Trollvik, og holdt minnetale i Manndalen 06.01.2023.

Samisk kjerneområde er et begrep som brukes om de områdene der samisk språk ofte er majoritetsspråk, og der samisk kultur og levesett står sterkt og sentralt i samfunnet. I Sametingets arbeid er ikke kjerneområder en vedtatt kategori, men er noe som forstås i samfunnet. 

Sametinget har ledig en fast stilling som arkeolog/saksbehandler i kulturminneseksjonen i avdeling for kulturminne, areal og miljø.

Søknadsfrist: 22.01.2023.