Saernieh

Saemiedigkieraerie lea 400 000,- kråvnah dåårjeme åarjelsaemien museume- jïh kultuvrejarngese Saemien Sijte, prosjektese Beavnardahke II – Sámis by the coast. Prosjeekten ulmie lea daajroem saemien kultuvre-eatnemen bïjre lissiehtidh mearoegaedtiedajvine Södra Norrland jih Trööndelagen mearoegaedtie.

Sametingspresident Aili Keskitalos tale til sametingsrådets beretning om virksomheten, under plenum 01.12.20.

  

Deanu Instituhtta mottar støtte fra Sametingsrådet på kr. 300 000,- til innsamling, bearbeiding og publisering av kulturhistorisk materiale om laksetradisjoner i Tanavassdraget.

Sametingsrådet har innvilget 390.000 kroner i tilskudd til Ellen Sire Triumf i Kautokeino kommune.

Sametingsrådet ber om at det prioriteres støtte via reindriftsforhandlingene for å dekke årets inntektstap i reindrift. – Det er viktig at reineierne klarer å opprettholde likviditeten når de mister inntekt, får uforutsette utgifter og når kalveproduksjonen blir mindre, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Saemiedigkie jïh latjkoeguejmieh Sámiid Duodji jïh Duojáriid Ealáhussearvie leah seamadamme duedtien orre jielemelatjkoen 2021 bïjre. Mierie mubpien jaepien latjkose 7,35 mill. kråvnah sjïdti. Saemiedigkieraerie Hans Ole Eira (Gk) lea madtjele sijjieh orre latjkoen bïjre seamadin.

Saemiedigkieraerie lea 94 000,- kråvnah dåårjeme åarjelsaemien museumasse jïh kultuvrejarngese Saemien Sijte Snåasesne mij edtja attraksjovnem fealadassese evtiedidh dovne Trööndelagesne jïh nasjonaale.

Sametingsrådet har innvilget 500 000 kroner i tilskudd til etablering av Pro Pack Container AS på Drag i Hamarøy kommune.

Ellen Pautamo (Ergon Máreha Ánne Elle-Máret) Tamperistie jïh Jonar Thomasson Lyjmedistie noerhtelaanti gïelebaalhkam Gulliegïele 2020 åadtjoejægan sotnen saemien gïelebarkoen åvteste.

 

Faglig analysegruppe for samisk statistikk legger i dag fram rapporten Samiske tall forteller 13.