Saernieh

5 pilovteprosjekth Trööndelagen luvhtie åarjene Finnmarhken gåajkoe noerhtene leah veeljesovveme dam kultuvrehistovrijes væjsaldahkem  Fotefar mot nord orrestidh. Pilovth edtjieh tjoevtenjebaakojde aarvoesjugniedimmie, nænnoesvoete, gellievoete jïh feerhmeme goerehtidh.

Saemiedigkien stoerretjåanghkoe edtja Saemiedigkien lahtesh båatsoelaakese 2023/2024 gïetedidh mubpien våhkoen.

Vi har ledig stilling som rådgiver i vår kommunikasjonsavdeling og kanskje er akkurat du vår nye kollega. 

Søknadsfrist: 16.12.2022.

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale under åpningen av Reindriftskonferansen i Guovdageaidnu/Kautokeino 30. november 2022. Talen er på nordsamisk:

Sametinget har bevilget 50 000 kroner i tilskudd til medfinansiering av et samisk Interreg-prosjekt som skal forsøke å revitalisere skoltesamisk språk og kultur på norsk side. — Et utrolig flott initiativ fra Sør-Varanger og Enare kommune, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

I mer enn 30 år har man snakket om å etablere et Samisk hus i Tromsø og nå blir det endelig en realitet. Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget har bestemt seg for å samarbeide og det blir opprettet aksjeselskap Samisk Hus Tromsø AS.    

Tjïelte- jïh dajvedepartemeente jïh Maahtoedepartemeente lahtesh sijhtieh don fïerhtenjaapetje stoerredigkiebïevnesasse saemien gïelen, kultuvren jïh seabradahkejieleden bïjre, mij edtja dåårrehtimmien jïh maahtoen bïjre årrodh.

Av sametingsråd Runar Myrnes Balto, Stjørdal, 17. og 18. november

Sørsamisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Sørsamisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, -utveksling og nettverksbygging. 
Tema på den første dagen er «Samisk folkehelse – hva skaper det gode liv?», og den andre dagen «Helsetjenester til samisk befolkning». 

 

Saemiej åålmegebiejjie geatskeneminie jïh saemiedigkiepolitihkerh öörnemidie bööresuvvieh.