Læreplanverket Kunnskapsløftet - Samisk

Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk er et parallelt læreplanverk til det ordinære læreplanverket i Kunnskapsløftet. Denne inneholder forskrifter om samisk opplæring. 

Hvor gjelder Kunnskapsløftet - Samisk

Alle elever i samiske skoler skal få opplæring etter Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk.  Alle grunnskoler i forvaltningsområdet for samisk språk (samiske kommuner), defineres som samiske skoler. De to statlige videregående skolene Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino og Samisk videregående skole i Karasjok er også forpliktet til å gi opplæring etter det samiske læreplanverket. Elever utenfor forvaltningsområde som får opplæring i og på samisk, skal også få opplæring etter Kunnskapsløftet –Samisk,  jf. opplæringslova §6-2, første ledd og forskrift til opplæringslova §1-1 b) og 1-1c).

Læreplanene i faget samisk gjelder for opplæring i faget samisk både i og utenfor forvaltningsområdet for samisk språk. 

Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk består av:  

  • Generell del
  • Prinsipper for opplæringen – samisk
  • Læreplaner for faget samisk 
  • Samiske parallelle likeverdige læreplaner
  • Samiske læreplaner for videregående programfag 

I fag hvor det ikke er utarbeidet egne samiske parallelle læreplaner, gjelder de ordinære læreplanene i Kunnskapsløftet også for elever som går på samisk skole. 

Se gjeldende læreplaner på Utdanningsdirektoratets nettsted