Samiske tall forteller

Sámi logut muitalit/Samiske tall forteller er en årlig publikasjon om kommentert samisk statistikk på en rekke ulike fagområder.

Publikasjonen er en av få som gir en omfattende og overgripende oversikt over en rekke fagområder spesielt relevant for de som har behov for kunnskap om samiske forhold.

Samiske tall forteller redigeres av Faglig analysegruppe for samisk statistikk som oppnevnes av kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Sametinget for fire år av gangen.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Sametinget er blitt enige om i fellesskap å oppnevne leder, nestleder og tre medlemmer til Faglig analysegruppe for samisk statistikk, dette med en funksjonstid på fire år.

Disse er oppnevnt i perioden 2016 - 2020:

  • Kevin Johansen (leder), Nordlaanten Fylhkeålma / Fylkesmannen i Nordland
  • Snefrid Møllersen (nestleder), Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS), Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
  • Iulie Aslaksen, Statistisk sentralbyrå
  • Torkel Rasmussen, Sámi allaskuvla / Samisk høgskole.
  • Per Tovmo, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for samfunnsøkonomi

Les mer om Samiske tall forteller her

Her er alle utgavene av Samiske tall forteller:

Samiske tall forteller 14 (PDF, 3 MB)
Utgaven består av fem artikler. Øystein A. Vangsnes viser i sin artikkel hvordan det skjer et omfattende tap av elever fra påbegynt samiskundervisning i grunnskolen. Vigdis Nygård og Bård Kårtveit tar for seg Sametingets støtte til næringsutvikling. Kevin Johansen skriver om Sametingets valgmanntall og dets utvikling over tid, basert på tall til og med 2019. Anders Sønstebø har også i år bidratt med Statistisk sentralbyrås årlige «overvåkingsartikkel» som sammenstiller og kommenterer løpende statistikk for et utvalg samfunnsområder.

Samiske tall forteller 13 (PDF, 3 MB)
I denne utgaven skriver Snefrid Møllersen og Iulie Aslaksen om bruk av samisk statistikk i et overordnet perspektiv. Lene Antonsen og Trond Trosterud skriver om bruk av digitale ressurser for samisk språk. Trosterud skriver i tillegg om samiskspråklig litteratur utgitt i Norge. Kevin Johansen ser på situasjonen for samisk språk i barnehagen og Anders Sønstebø skriver det årlige kapitlet om samiske tall.

Samiske tall forteller 12 (PDF, 4 MB)
I den tolvte utgaven er tema matematikk og matematikkundervisning i en kulturell kontekst. Et annet tema er vold, overgrep og helseplager blant samer i Norge. Temaer er også fysiske inngrep i samiske reinbeiteområder, og lule- og sørsamisk fjernundervisning.

Samiske tall forteller 11 (PDF, 4 MB)
Den ellevte utgaven inneholder en bred tematikk med kommentert statistikk. Blant annet oppslutning om sametingsvalg, utviklingstrendene i samisk film, leve- og arbeidsforhold for reindriftssamisk befolkning i sørsamisk område og utviklingen for høyere utdanning i samisk språk.

Samiske tall forteller 10 (PDF, 3 MB)
Den tiende utgaven av Samiske tall forteller omhandler flere temaer som er relevante for samfunnsutviklingen i samiske områder.

Samiske tall forteller 9 (PDF, 5 MB)
Ulike sider ved barn og unges oppvekstvilkår i samiske områder er hovedtema i Samiske tall forteller 9. Rapporten omtaler også trender ved samisk samfunnsutvikling på en rekke områder.

Samiske tall forteller 8 (PDF, 5 MB)
I Samiske tall 8 er hovedtemaet samisk språk i opplæringen.

Samiske tall forteller 7 (PDF, 5 MB)
Temaer som blir kommentert spesielt  er endringer i næringsstruktur til STN-området (områder som mottar næringsstøtte fra Sametinget), sysselsettingsstatistikk i STN-området, historisk overblikk over reindriftens utvikling i hele landet, utvikling i fiskeriene i sjøsamiske områder i Troms og Finnmark fra 1980 frem til i dag og endringer på noen sentrale samfunnsområder.

Samiske tall forteller 6 (PDF, 8 MB)
Temaer som blir kommentert i Samiske tall forteller 6 er endringer i den samiske språksituasjonen i Norge, Sametingets midler til samiske språk, studiepoengproduksjon i samisk i høyere utdanning, samisk språkbruk på skilt og mattrygghet i nord.

Samiske tall forteller 5 (PDF, 6 MB)
I Samiske tall forteller 5 omtales blant annet statistikk på områder som befolkningsutvikling i Norge med vekt på de tre nordligste fylkene, bo- og flyttetrender i norsk-samiske kommuner, samer i parti og valg og samisk språk i barnehage og skole.

Samiske tall forteller 4 (PDF, 3 MB)
Situasjonen for samisk språk i barnehage og skole, miljø- og ressursforvaltning i samiske områder, samiskrelatert doktorgradsproduksjon og kjønnsperspektivet i samisk statistikk er blant temaene som blir kommentert.

Samiske tall forteller 3 (PDF, 5 MB)
I Samiske tall forteller 3 blir blant annet statistikk på områder som samiske medier, valgmanntallet, befolkningsutvikling og samisk språk i barnehage og skole kommentert.

Samiske tall forteller 2 (PDF, 5 MB)
Samiske tall forteller 2 går videre på de emnene som den første boka tok opp. Nytt i år er et kapittel om helse og et om næringsliv.

Samiske tall forteller 1 (PDF, 971 kB)
I rapporten drøftes spesielt tilgangen på samiske data i dag og mulighetene for nye og bedre data i framtida. Et annet tema er den demografiske utviklingen i tradisjonelle samiske områder. Videre ser rapporten nærmere på endringer i utdanningsmønstret i den samiske befolkningen, og på endringer når det gjelder valg av samisk språk i grunnskolen.