Utdannings- og forskningsbehov

Sametinget arbeider for at tilbud og aktivitet innenfor høyere utdanning og forskning dekker kompetanse- og kunnskapsbehov i det samiske samfunnet.

Utdanning:

Sametinget har dialog med utdanningsinstitusjoner om tilbud innenfor høyere utdanning. Samisk sykepleierutdanning som opprettes i 2021 av Sámi allaskuvla og UiT Norges arktiske universitet, er et resultat av dialog med aktuelle utdanningsinstitusjoner og Kunnskapsdepartementet.

Sametinget er observatør i UHR-Samisk, som er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene som tilbyr samisk høyere utdanning. UHR-samisk ble opprettet etter konsultasjoner med Kunnskapsdepartementet, og er en enhet i Universitets- og høyskolerådet (UHR). UHR er sekretariat for UHR-samisk.

Sametinget er også observatør i UHR-lærerutdanning, som har som oppgave å samordne og styrke kvalitet i utdanning og forskning i norsk lærerutdanning. 

Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling er opprettet for å følge opp strategien Lærerutdanning 2025. Sametinget er observatør i forumet.

Les mer om UHR-Samisk

Les mer om UHR-lærerutdanning

Les strategien Lærerutdanning 2025

Forskning:

Innenfor alle samfunnssektorer savnes forskning som kan være en del av kunnskapsgrunnlaget for politiske beslutninger som angår samiske samfunn.

I Sametingsmelding om høyere utdanning og forskning fra 2016, er det pekt på ulike områder der Sametinget mener behovet for forskning er til stede.

Sametinget er observatør i programstyret for samisk forskning (SAMISK III), i Norges forskningsråd, NFR. Programmets overordnede mål er å styrke samisk forskning, både når det gjelder kvantitet og vitenskapelig kvalitet.

Les mer om Samisk forskning i Norges forskningsråd

Sametinget har konsultert med Norges forskningsråd om medlemmer til forskningsrådets porteføljestyrer og plassering av programmet for samisk forskning i porteføljestyrene. Det ble enighet om følgende medlemmer i porteføljestyrene;

Camilla Brattland, UiT Norges arktiske universitet, i porteføljestyret for Klima og polar, Ellen Inga Turi, Sámi allaskuvla, i porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn, og Torjer A. Olsen, UiT Norges arktiske universitet, i porteføljestyret for Utdanning og kompetanse.

I tillegg ble det enighet om at programstyret for forskningsprogrammet SAMISK III, videreføres som en styringsgruppe under NFRs styre. Denne ordningen vurderes på nytt når oppnevningsperioden for programstyret utløper 31.12.21.

Sametingets forslag til medlemmer i fondsstyrene for regionalt forskningsråd i Trøndelag og i Nordland er oppnevnt.

I fondsstyret for Nordland er Astrid Dankertsen styremedlem i perioden 2020-2024. 

Les mer om RFF Nordland

I fondsstyret for Trøndelag er Birgitta Fossum styremedlem og Sigbjørn Dunfjeld varamedlem for perioden 2020-2023. 

Les mer om RFF Trøndelag