Barentssamarbeidet

Barentssamarbeidet har gitt urfolkene og regionene i nord en rolle i samarbeidet med Russland.

Barentssamarbeidet ble etablert gjennom Kirkenes-erklæringen i 1993 og utgjør en bærebjelke i det regionale samarbeidet i nord. En ny Kirkenes-erklæring ble vedtatt i 2013. Denne sier noe om hva som er oppnådd etter 20 års samarbeid og setter nye mål for samarbeidet i de kommende tiårene. 

Les Kirkenes-erklæringen som ble vedtatt i 2013: Declaration on the 20th Anniversary of the Barents Euro-Arctic Cooperation

Barentssamarbeidet har gitt urfolkene og regionene i nord en rolle i samarbeidet med Russland. I Barentssamarbeidets regi har det vært gjennomført mange vellykkede samarbeidsprosjekter, særlig på kultur- og næringssiden. Barentssamarbeidet har bidratt til å styrke den samiske fellesskapsfølelsen med samene på Kolahalvøya.

Barentsregionen

Barentsregionen har nesten seks millioner innbyggere og dekker et område på 1,75 millioner kvadratkilometer (drøyt fem ganger så stort som fastlands-Norge).

Tretten fylker og andre regionale enheter utgjør Barentsregionen og er representert i Regionrådet:

  • Nordland, Troms og Finnmark i Norge
  • Västerbotten og Norrbotten i Sverige
  • Lapland, Oulu og Kainuu i Finland
  • Murmansk, Karelen, Arkhangelsk, Komi og Nenets i Russland  

Barentssamarbeidet foregår på to politiske nivåer: et mellomstatlig nivå som ledes av Barentsrådet, og et interregionalt nivå som ledes av Regionrådet. Samhandlingen mellom det mellomstatlige og det interregionale nivået er et av barentssamarbeidets særtrekk og styrke.  

Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council - BEAC)

Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council - BEAC) er forumet for mellomstatlig samarbeid om spørsmål som angår Barentsregionen. Medlemmer er Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og EU-kommisjonen. Ni land har observatørstatus. Formannskapet roterer på toårs basis mellom Finland, Norge, Russland og Sverige.

Arbeidsgruppen for urfolk (WGIP) deltar på møtene i Barentsrådet og møtene i embetsmannskomiteen. 

Besøk nettsiden til Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council - BEAC)

Regionrådet (Barents Regional Council - BRC)

Regionrådet (Barents Regional Council - BRC) består av representanter for de 13 regionale enhetene som utgjør Barentsregionen, samt representanter for de tre urfolkene i regionen: samer, nenetsere og vepsere. Västerbotten har formannskapet fra 2019-2021.   

Besøk nettsiden til regionrådet (Barents Regional Council - BRC)

Arbeidsgruppen for urfolk (Working Group of Indigenous Peoples - WGIP)

Arbeidsgruppen for urfolksspørsmål (WGIP) er oppnevnt av Regionrådet og ble etablert på permanent basis i 1995. WGIP har rådgivende status overfor Regionrådet og Barentsrådet, og har dermed en særskilt politisk status innenfor den formelle strukturen i Barentssamarbeidet. Representantene fra finsk, svensk og norsk side oppnevnes av Samisk Parlamentarisk Råd for fire år. Representantene for samene, nenetserne og vepserne på russisk side velges for tre år etter forslag fra deres egne organisasjoner.

Besøk nettsiden til arbeidsgruppen for urfolksspørsmål (WGIP)

Samisk parlamentarisk råd oppnevner 3 av 6 medlemmer til Arbeidsgruppen for Urfolk (WGIP). Disse har SPR oppnevnt:
Lars Anders Baer for Sametinget i Sverige
Anni Koivisto for Sametinget i Finland
Piera Heaika Muotka for Sametinget i Norge

Handlingsplan vedtatt av Barents urfolkskongress i 2015, er retningsgivende for arbeidet i arbeidsgruppen. Gjennom arbeidsgruppens aktive deltakelse vil problemstillinger som kanskje ellers ikke ville blitt drøftet, bli satt på dagsordenen. Arbeidsgruppen har deltakerstatus på møtene i Barentsrådet og møtene i embetsmannskomiteen og på møtene i Barents regionråd og komité.

Urfolksrådgiver i Barentssekretariatet er en av to sekretærer i arbeidsgruppa for urfolk i Barents, sammen med lederen av Barents urfolkskontor i Murmansk.

Barents urfolkskontor (Barents Indigenous Peoples’ Office - BIPO)

Barents urfolkskontor (Barents Indigenous Peoples’ Office – BIPO) ble opprettet i 2003. Kontoret finansieres av Sametinget i Norge og administreres av Barentssekretariatet.

Kontoret skal være et bindeledd mellom urfolkene i Barentssamarbeidet og mellom urfolk og andre aktører i Barentssamarbeidet, og skal spesielt bistå urfolkene fra russisk side med hensyn til prosjektsøknader og informasjon. BIPO ble i 2007 flyttet fra Murmansk by til Lovozero. I 2012 ble kontoret flyttet til Murmansk. Kontoret ledes av Tatiana Egorova.

Besøk nettsiden til Barentssekretariatet