Nordområdene

Nordområdepolitikken innebærer store utfordringer for urfolk, nasjonale myndigheter og for industriinteresser på urfolks land- og territorier. 

Den kan innebære virkninger som ikke er til det beste for urfolk. Men samtidig åpner den for muligheter til økt velstand gjennom en bærekraftig og rettferdig forvaltning av naturressurser. Et levende samisk samfunn er en viktig premissleverandør for verdiskapning og ressursforvaltning, også i et globalt perspektiv. Nordområdepolitikken må derfor utformes og gjennomføres i dialog og samarbeid mellom Sametinget,  samiske rettighetshavere, samiske interesseorganisasjoner, myndigheter og næringsaktører.