Nordisk embetsmannsorgan for samiske spørsmål (NÄS)

Myndighetene i Sverige, Finland og Norge har hatt et samarbeid om samiske spørsmål siden Nordisk samarbeidsorgan for same- og reindriftsspørsmål ble opprettet ved Kongelig resolusjon i 1964.

Dette samarbeidsorganet har vært et kontaktorgan på embetsnivå mellom de tre landenes regjeringer for informasjon og diskusjon. Samarbeidsutvalget ble i 2001 erstattet av Nordisk embetsmannsorgan for samiske spørsmål som også har representasjon fra sametingene.

Sametingspresidentene og minstrene med ansvar for samiske saker i Finland, Sverige og Norge har hatt et fast samarbeid siden 2000. Ministrene og sametingspresidentene møtes regelmessig for gjensidig orientering og for å drøfte og behandle samiske spørsmål av felles interesse. Målet med samarbeidet er å styrke og utvikle det samiske folkets språk, kultur, næringer og samfunnsliv. Samarbeidet har uformell, men nær tilknytning til Nordisk Ministerråd. Forberedelse og oppfølging av saker ivaretas av Nordisk embetsmannsorgan for samiske spørsmål. Ansvaret for sammenkalling og ledelse av møtene går på omgang mellom de tre landene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig departement i Norge.

Ministrene og sametingspresidentene besluttet i november 2001 å opprette en ekspertgruppe til å utarbeide utkast til en nordisk samekonvensjon med utgangspunkt i rapporten "Behov og grunnlag for en nordisk samekonvensjon". Gruppen leverte sitt forslag til en Nordisk samekonvensjon i november 2005.

Les mer om nordisk samekonvensjon

Protokoller fra nordiske minister- og presidentmøter