Gaavnoe kultuvremojhtesijstie

Kultuvremojhteselaake 1978 jeatha edtja kultuvremojhtesh jïh kultuvrebyjresh sijjen sjïerevoetine jïh jeerehtsinie gorredidh goh bielie mijjen kultuvreaerpeste jïh identiteeteste, jïh goh bielie aktene ellies byjrese- jïh vierhtiereremisnie.

Kultuvremojhtesh leah gaajhkh gïejh mijjen fysiske byjresisnie mah vuesiehtieh almetjh desnie orreme, aaj sijjieh mejtie histovrijes heannadimmieh, jaahkoe jallh aerpievuekie leah ektiedamme. Saemien kultuvremojhtesh 1917 raejeste jallh båarasåbpoe leah jïjtsistie vaarjelamme jïh Saemiedigkeste reeresuvvieh.

Saemien kultuvremojhtesh leah mij akt mij vuesehte guktie mijjen aarebi maadtoeh eatnemem nuhtjeme jïh desnie hööllestamme. Saemien kultuvremojhtesh daajroem buektieh jieledetsiehkiej bïjre, bïerkenimmiestrategijh, vierhtieåtnoe, jaahkoevuekie jïh sjïehtedimmieh eatnamasse. Saemien kultuvremojhtesh leah dan åvteste vihkeles dokumentasjovnematerijelle saemien histovrijasse jïh åvteshistovrijasse.

Gaskesadth mijjem jis maam akt gaavneme jallh vuajneme mij maahta båarasåbpoe saemien kultuvremojhtesinie årrodh. Dov gaavnoe maahta orre daajroem vedtedh saemien histovrijasse jïh åvtehistovrijasse.