Sametingets handlingsplan mot vold 2023-2025

Sametingets handlingsplan mot vold 2023-2025 ble vedtatt 6. desember 2023 i Sametingets plenum, sak 55/23.

Les Sametingets handlingsplan mot vold 2023-2025 (PDF, 104 kB)

– Vold og overgrep er det største tause samfunnsproblemet vi har i Sápmi. Å forebygge denne volden er derfor noe av det viktigste vi kan arbeide med, og det er et arbeid som krever bredt samarbeid, sier sametingsråd Berit Marie Eira.

Forskning viser at 49% av samiske kvinner har opplevd vold i løpet av livet. Nesten halvparten av de samiske kvinnene rapporterer om fysisk, psykisk eller seksuell vold i barndommen. 23% av de samiske mennene rapporterer om vold. 

Rapporten «Om du tør å spørre, tør folk å svare» fra 2017 peker på at det kan eksistere særlige utfordringer i møte med samiske brukere. Manglende tillit til hjelpeapparat og politi samt manglende samisk språk og kulturkompetanse i hjelpeapparatet er viktige momenter i denne sammenheng. Saminor-studien om vold og overgrep blant den samisk-norske befolkningen i Norge finner liknende mønstre for voldsutsatthet blant samer som hos andre arktiske urfolk, noe som i urfolksforskningen ofte relateres til historiske overgrep som kolonimakten har begått mot urfolk.

Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. 

Vold i de samiske samfunn bremser utviklingen av de samiske samfunn og levesett. I denne sammenheng blir arbeidet mot vold overordnet viktig for Sametinget.

Sametingets målsetning er et samisk samfunn hvor alle lever uten frykt, vold og overgrep.

I Sametingets melding om likestilling, «Sábme jállu» (2020), er vold i samiske samfunn definert som et av innsatsområdene. Det ble definert noen strategier for å oppnå målet.

Sametingsmeldingen følges opp av Sametingets handlingsplan mot vold i samiske samfunn 2023-2025.

Å arbeide mot vold i samiske samfunn fordrer tett samarbeid med statlige myndigheter. Sametinget har vært aktiv konsultasjonspart overfor Regjeringen i utformingen av «Frihet fra vold. Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021-2024». Gjennom konsultasjoner med Sametinget ble det for første gang utformet et eget kapittel med tiltak for å forebygge og bekjempe vold og overgrep i samiske samfunn. Høsten 2023 var Sametinget i konsultasjoner med regjeringen om «Opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner». I Sametingets innspill til regjeringen pekte vi på utfordringer i kampen mot vold: behov for mer forskning, manglende kompetanse i hjelpeapparatet, holdningsendringer og voldsforebyggende arbeid i skole og barnehage. Dette er nærmere omtalt i Sametingets melding om likestilling, «Sábme jállu».

I juni 2023 avleverte Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport om fornorskningspolitikken mot samene. Kommisjonen kartla at vold har vært brukt over lang tid og på flere samfunnsarenaer mot den samiske befolkning. Dette har vært med på å prege det samiske samfunn både på individuelt og kollektivt nivå.