Sametingets rapport til CERD 2018

Sametinget har utarbeidet en alternativ rapport til Norges rapportering som ble oversendt FNs komité for eliminering av rasediskriminering (CERD) i november 2018.

Alle former for diskriminering mot samer er berørt i rapporten, blant annet temaet vold mot og blant samer.

Norge ble hørt under den 97. sesjonen i Genève i desember 2018. Sametinget observerte høringen. Komiteen har i sin tilbakemelding til Norge kommet med anbefalinger på en rekke punkter; reetablere østsamisk reindrift, adressere gjenstående spørsmål når det gjelder Nordisk samekonvensjon, etterlyser tiltaksplan mot vold i nære relasjoner, sikre samisk kulturkompetanse og rekruttering av samer i rettsvesenet, sikre tilgangen på kvalifiserte samiske tolker, forbedre de rettslige rammene for land,- fiske,- og reindriftsrett og særlig sikre de historiske rettighetene til fiske, og implementere tiltak for å adressere land- og ressursrettigheter utenfor Finnmark.

Les Sametingets rapport til CERD 2018 (PDF, 621 kB)

The Sámi Parliament's 2018 Report to CERD (PDF, 642 kB)