Reindriftslovutvalget

Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har opprettet et samisk offentlig lovutvalg som skal se på behovet for å endre på dagens reindriftslov.

Forvaltningens saksbehandling av saker knyttet til dagens reindriftslov og resultater i rettssystemet har ofte vist at det ikke tas hensyn til reindriftssamers tradisjoner og rettsoppfatning. Dette løfter frem spørsmålet om loven er i overensstemmelse med folkeretten og internasjonale konvensjoner.

Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har opprettet et samisk offentlig lovutvalg som skal se på behovet for å endre på dagens reindriftslov. Utvalget skal spesielt vurdere i hvilken grad reindriftsloven er i overensstemmelse med folkeretten, avklare forskjellen på privatrettslig styring og offentlig rettsforvaltning, og foreslå mulige endringer til reindriftsloven.

Lovutvalget er et selvstendig utvalg. Utvalget ble oppnevnt 29.10.18. Sekretariatet er lagt til Sametinget.

Det er mulig å sende inn innspill til lovutvalget via utvalgets mailaddresse: rdlovutvalg@samediggi.no.

Mandatet for utvalget er:

«Utvalget skal utrede reindriftsloven av 15. juni 2007 nr. 40 med henblikk på behov for endringer. Herunder skal utvalget vurdere foreslåtte, men ikke vedtatte lovforslag, og eventuelt gjøre framlegg om ytterligere endringer som bidrar til å styrke den enkelte reindriftsutøvers rettsstilling og som har legitimitet i reindriftsnæringen. 

Utvalget skal spesielt klargjøre skillet mellom privatrettslig styring og offentligrettslig forvaltning, samt vurdere siidaandelenes stilling. Utvalget skal foreslå endringer i reindriftsloven som vil styrke reindriftens arealvern. Det skal også vurdere lovbestemmelsene om fastsetting av reintall».

Forslag til endret reindriftslov

Reindriftslovutvalget presenterte sitt forslag til endret reindriftslov på Sametinget 12. september 2022. Folkerettslig vern, styrket arealvern, styrking av privatrettslig vern, kultur, likestilling og tradisjonskunnskap og endring i offentlig forvaltning er bare noen av eksemplene som utvalget har lagt fokus på.

Les Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov (PDF, 4 MB)

Presentasjon av reindriftslovutvalgets forslag

Forslaget er sendt til høring, med høringsfrist 22. desember 2022.

Les mer om Sametingets høring av forslag til endret reindriftslov

Følgende personer er oppnevnt til utvalget:

 • Leder: Professor dr. juris Øyvind Ravna
 • Øvrige utvalgsmedlemmer:
  • Professor dr. juris Mattias Åhren
  • Reindriftsutøver Nils P. Joma
  • Reindriftsutøver Samuel John N. Anti
  • Post. doc. Ellen Inga Turi
  • Advokat og reindriftsutøver Nils Mikkelsen Utsi
  • Reindriftsutøver Anna Ravna Gaup
  • Reindriftsutøver Ellen-Sara Sparrok

Kontaktinformasjon til Reindriftslovutvalget:

Ta kontakt med Reindriftslovutvalget (PDF, 617 kB)

Sekretariatet:

Elle Ristin Anti, 78 47 41 42, elle.ristin.anti@samediggi.no
Margrethe Anti, 78 48 42 14, margrethe.anti@samediggi.no
Petter Tretnes Hansen, 78 47 41 12, petter.tretnes.hansen@samediggi.no
Bernhard Vigen, 78 47 41 26Bernhard.Vigen@samediggi.no