Reindrift

Reindrifta har en sentral plass i den samiske kulturen, som en av få kulturspesifikke samiske næringer. Ivaretakelse av reindriftas rettigheter er selve fundamentet i Sametingets reindriftspolitikk.

«Reindrifta er en viktig og langsiktig sysselsetter og verdiskaper i det samiske samfunnet. Reindrifta som næring og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Reindrifta bidrar daglig til å bevare samisk språk og kultur, og til å holde i hevd, videreutvikle og videføre tradisjonell kunnskap» (Sametingsmeldingen om reindrift 2016).

Vi vektlegger også reindriftas tradisjonelle karakter som en familiebasert næring. Reindriftas tilknytning til den samiske kulturen er det som gjør næringa unik. Et av de viktigste målene for Sametingets reindriftspolitikk er å opprettholde det tette båndet mellom næringsaktiviteten og kulturutøvelsen.

Den største utfordringen for reindrifta er knapphet på arealer og stadig press fra samfunnet om bruken av reindriftsarealene. Reindrifta må ha et arealgrunnlag som sikrer bærekraft og utvikling. Fredede rovvilt forårsaker store årlige tap for reindrifta. I noen områder er tapene så store at de truer reindriftas eksistens. Det er viktig å ha et balansert bestandsmål for rovvilt i områder med tamrein, og at de reelle tapene reindrifta må kompenseres.