Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

Konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift inneholder bestemmelser om hvordan reinbeiting over riksgrensa skal foregå. 

Konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift inneholder bestemmelser om hvordan reinbeiting over riksgrensa skal foregå. Den grenseoverskridende reindriften har tradisjoner som strekker seg tilbake til før riksgrensene mellom Norge og Sverige ble trukket. Lappekodisillen av 1751 er den første avtalen som omhandler samenes rett til å drive med reindrift på kryss av grensene.

Konvensjonen har vært omforhandlet flere ganger, blant annet i 1919 og 1972. Siste konvensjon gikk frem til 2005, siden den gang har ikke statene blitt enige om ny konvensjon. 

Sametinget i Norge og Sverige har sammen med Svenska Samers Riksforbund og Norske Reindriftssamers Landsforbund hatt i oppdrag fra norsk og svensk regjering å arbeide videre med norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Formålet var å få en konvensjon som ivaretar alle parters rettigheter og interesser på en god måte. Den samiske arbeidsgruppens forslag ble levert i 2014, men Sametingene har ikke fått en formell tilbakemelding fra regjeringene på dette forslaget.

Les den samiske arbeidsgruppas forslag til endringer i norsk-svensk reinbeitekonvensjon (PDF, 384 kB)

Faktaark fra samisk arbeidsgruppe (2014) (PDF, 78 kB)

Behandling av arbeidsgruppas forslag:

Sametinget i Norges behandling av arbeidsgruppas forslag 2013 (PDF, 491 kB)

Sametinget i Norges behandling av reinbeitekonvensjonen i 2010 (PDF, 269 kB)

Sametinget i Sveriges plenumsvedtak av oktober 2013 (PDF, 296 kB)

Relevant korrespondanse og høringsuttalelser:

Brev fra Katarina Seva ang. svenske skogssamers situasjon (PDF, 21 kB)

Brev fra LMD ang overlevering av den samiske arbeidsgruppas forslag (PDF, 324 kB)

Brev fra LMD om prosess ang. norsk-svensk reinbeitekonvensjon (PDF, 43 kB)

Brev fra Nord- Senja reinbeitedistrikt (PDF, 181 kB)

Brev fra Saltfjellet reinbeitedistrikt (PDF, 244 kB)

Brev fra Hjerttind Altevatn reinbeitedistrikt (PDF, 241 kB)

Brev fra div. reinbeitedistrikter (PDF, 4 MB)

Distriktenes brev til LMD og UD 060313 (PDF, 216 kB)

Høringsuttalelse fra Norske reindriftssamers landsforbund (PDF, 3 MB)

Brev fra samebyer ang. norsk-svensk reinbeitekonvensjon (PDF, 413 kB)

Uttalelse fra SSR ang konvensjonsområder i Jemtland (PDF, 185 kB)

Uttalelse fra Renägerforbundet (PDF, 24 kB)

Kommentarer og utfordringer for den grenseoverskridende reindrift mellom Norge og Sverige (PDF, 250 kB)

Kommentarer til norsk-svensk reinbeitekonvensjon (PDF, 216 kB)