Reindriftsretten

Reindriftsretten hviler på alders tids bruk, hvor det er snakk om bruksrett i form av en beiterett.

Denne retten har oppstått gjennom sedvanemessig bruk av beiteområdene over lengre tid. Dette betyr at reindriftens beiteområder er ekspropriasjonsrettslig beskyttet på samme måte som ved grunneierretten.

Reindriftsloven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste ressursgrunnlag. Ansvaret for sikring av arealene påhviler både innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene.