Variert næringsliv

For Sametinget er det viktig å sikre levedyktige lokalsamfunn der samisk språk, kultur og næringer gis vekstmuligheter, og der målet er å snu dagens trend der flere samiske områder opplever fraflytting, spesielt blant ungdom og kvinner.

Målet med ordningen er å opprettholde og skape et variert næringsliv, som gir attraktive og levedyktige lokalsamfunn.

Eksempler på bransjer som kommer inn under variert næringsliv er bygg/anlegg og servicenæringer. Videreforedling av samisk mat og opplevelser knyttet til mat og samisk kultur, trekkes fram som et viktig framtidig utviklingsområde. Ordinært reiseliv støttes under ordningen for variert næringsliv, mens samisk reiseliv er en egen ordning;

Innenfor variert næringsliv skilles det ikke på om virksomheten har et samisk innhold eller ikke. Disse næringene bidrar til et diversifisert og robust lokalt næringsliv, og har en viktig rolle for å skape attraktive lokalsamfunn.  

Sametinget vil, ved tilskuddsbehandling, spesielt vektlegge strategier som styrker områdets attraktivitet som bo- og arbeidsområde, der ungdom og kvinner er en spesielt viktig målgruppe.

Sametinget ønsker videre å styrke samarbeidet med vertskommunene i det fremtidige STN-området. I dette samarbeidet er fokuset på hva Sametinget og kommunene kan gjøre i lag for å fremme næringsutvikling og styrke områdets attraktivitet som bo- og arbeidsområde.