Samisk reiseliv

Sametinget definerer samisk reiseliv som reiseliv der samiske kulturelementer utgjør hovedelementet i virksomheten. For å kunne søke om tilskudd på samisk reiseliv må denne definisjonen oppfylles, gjør den det så kan bedrifter fra hele landet søke. 

Sametinget ønsker mange helårs reiselivsbedrifter som formidler samisk kultur på en måte som vi samene kjenner oss igjen i. Den samiske reiselivsnæringen består av mange små bedrifter, ofte enkeltmannsforetak, der eierne ofte har en annen jobb ved siden av. Mange av de som driver med samisk reiseliv bor i distriktene, langt unna en flyplass og langt unna der hurtigruten legger til kai. Det gir noen ekstra utfordringer som vi ikke må glemme.

Den samiske kulturen er helt fantastisk og står helt sentralt i Midt- og Nord-Norge og vi må sørge for at flere benytter seg av den samiske kulturen, slik at vi samene kjenner oss igjen i det som presenteres. Vi må finne måter å presentere vår kultur på og her mener vi det ligger et enormt potensiale. Studier viser nemlig at tradisjonell formidling av kultur kan oppleves stereotypt, lite relevant og uengasjerende.

For å lykkes med utvikling av helårlige, attraktive, bærekraftige opplevelsesprodukter og -konsepter, må bedrifter og destinasjoner differensieres og opplevelsesbasert reiseliv må profesjonaliseres. Dette gjelder uavhengig om man ser på Norge, Nord-Norge eller samiske samfunn spesielt.