Sametingsadministrasjonens overordnede strategi

2 Verdier

Verdiene våre beskriver hvordan vi skal møte og behandle hverandre både internt og eksternt. De skal være fundamentet for vår måte å forholde oss til omgivelsene på. Videre skal verdiene forstås som helt grunnleggende forventninger til hvordan vi skal løse våre oppgaver. De skal prege hele organisasjonen ved å være lett gjenkjennbare i organisasjonskulturen, synlige for andre og gjelde i gode og dårlige tider.

Sametingets arbeid for å styrke og utvikle samiske samfunn bygger på grunnleggende samiske verdier.

Sametingets etiske retningslinjer sikrer at verdiene nyttes til det gode.

Våre verdier hjelper oss å ta riktige valg – hver dag!

Sámi vuohki – I samisk ånd

Vi bruker og fremmer samisk språk aktivt og er hjelpsomme og serviceinnstilte. Vår virksomhet skal utvise nøysomhet og nøkternhet. Vi følger samiske skikker som å hilse på hverandre, se hverandre og ta vare på hverandre.

Rabasvuohta – Åpenhet

Vi møter det samiske mangfoldet med åpenhet og respekt. Vi har tillit til hverandre, viser respekt og anerkjenner vårt mangfold.

Ovttaráđálašvuohta – Samhandling

Vi bidrar til faglig samarbeid og et godt arbeidsmiljø som gir faglig anerkjennelse og veiledning med mål om å utvikle det samiske samfunnet.

Verddevuohta – Inkluderende fellesskap

Vi har et inkluderende fellesskap som bygger relasjoner og nettverk. Vårt fellesskap er tuftet på kontinuitet, mangfold, likeverd og raushet.

Oskkáldasvuohta – Pålitelig og lojal

Kvalitet og ansvarlighet ligger til grunn for arbeidet som gjøres i administrasjonen. Det betinger en profesjonell tilnærming til arbeidsoppgaver og lojalitet til det politiske folkevalgte styret i Sametinget.