Staarelatjkoeh

Saemiedigkien leah jienebh laavenjostoelatjkoeh staaretjïeltigujmie mej stuerebe låhkoe saemien årroejijstie.

Ulmie staarelatjkoejgujmie lea eadtjohke jïh ulmiestuvreldh laavenjostoem regijonaale jïh voenges åejvieladtjigujmie juktie saemien kultuvrem, gïelem jïh siebriedahkejieledem nænnoestidh jïh evtiedidh. 

Laavenjostoelatjkoej gaavhtan staaretjïeltigujmie  haestemh saemiepolitihkeles aamhtesinie eah aktegsalmetjen barkojne sjïdth, men institusjonelle mieriem åådtje. Lissine latjkoeh aaj viehkiehtieh guktie saemieh dejnie sjyöhtehke staarine buerebe dïenesjefaalenassem åadtjoeh. Latjkoeh stoerre symbovle-aarvoem utnieh dejtie saemide mah daejnie staarine årroeh, dan åvteste dïhte akte ryöktesth jååhkesjimmie saemieh leah desnie..

Daelie Saemiedigkie laavenjostoelatjkoeh åtna daej staarigujmie; Romsa (2013), Bådåddjo (2015) jïh Oslo (2016) jïh Alta (2019).

Oslon tjïeltine latjkoen nomme lea laavenjostoebæjhkoehtimmie.

Lohkh laavenjostoelatjkoe Saemiedigkien jïh Tråanten tjïelten gaskem (PDF, 1020 kB)

Lohkh laavenjostoelatjkoe Saemiedigkien jïh Altan tjïelten gaskem (PDF, 147 kB)

Lohkh laavenjostoelatjkoe Saemiedigkien jïh Romsan tjïelten gaskem (PDF, 3 MB)

Lohkh laavenjostoelatjkoeh Saemiedigkien jïh Bådåddjon tjïelten gaskem (PDF, 66 kB)

Lohkh laavenjostoebæjhkoehtimmie Saemiedigkien jïh Oslon tjïelten gaskem (PDF, 2 MB)

Lohkh gustie tjïelth jïh fylhkentjïelth mejgujmie Saemiedigkie laavenjostoelatjkoeh åtna, maehtieh dåarjoen bïjre syökedh regionaale evtiedimmieprosjektide.