Plenumssaker 2018

Vedtak finner du ved å trykke på saken og gå inn på hoveddokumentet. Vedtaket finnes nederst i hoveddokumentet.

Møtene kan også ses i opptak på Sametingets web-TV.

Plenumsmøte 7.- 9. mars 2018:

01/18 Konstituering
02/18 Sametingsrådets beretning om virksomheten
03/18 Kunngjøring av nye saker
04/18 Spørsmål til Sametingsrådet
05/18 Sametingsrådets redegjørelse om samisk språkreform
06/18 Søknad om fritak fra vervet som sametingsrepresentant - Bjørn Inge Mo
07/18 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og Sametinget
08/18 Sametingets årsmelding 2017
09/18 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2018
10/18 Uttalelse om endret bruk av utmark etter finnmarksloven for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni
11/18 Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027
12/18 Høring om kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms
13/18 Ny budsjettordning for samisk språk, kultur og samfunnsliv
14/18 Reglement for Sametingets politiske nivå - revidering
15/18 Valg av ny leder til Nærings- og kulturkomiteen
16/18 Søknad om permisjon som vararepresentant Anne Toril Eriksen Balto
17/18 Valg av nye medlemmer til Plenumsledelsen og valg av ny plenumsleder
18/18 Endring av nasjonal rovviltpolitikk

Ekstraordinært plenumsmøte 1. juni 2018:

19/18 Konstituering
20/18 Sametingets innspill til mandat for sannhets og forsoningskommisjon

Plenumsmøte 12. -15. juni 2018:

21/18 Konstituering
22/18 Elisabeth Erke - Søknad om å fratre vervet som plenumsleder
23/18 Tor H. MIkkola - fratredelse av vervet som medlem i plenumsledelsen
24/18 Sametingsrådets beretning om virksomheten
25/18 Kunngjøring av nye saker
26/18 Spørsmål til Sametingsrådet
27/18 Sametingrådets redegjørelse om samisk litteratur 2018
28/18 Sametingets reviderte budsjett 2018
29/18 Endringer i sameloven – Konsultasjoner
30/18 Samiske interesser i regionreformen
31/18 Kontrollutvalgets årsmelding for 2017
32/18 Etiske retningslinjer for Sametingets politikere - revidering
33/18 Sametingsmelding om duodji som næring
34/18 Møteplan for Sametingets komite- og plenumsmøter 2019
35/18 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2017
36/18 Sametingets budsjettbehov 2020
37/18 Finnmarkseiendommen – Samstyring
38/18 Utvalg for tilsetting av Sametingets direktør 2018 - 2021
39/18 Valg av nye medlemmer til Plenumsledelsen og valg av ny plenumsleder
40/18 Valg av nytt medlem til styret i Finnmarkseiendommen

Plenumsmøte 25.- 28. september 2018:

41/18 Konstituering
42/18 Sametingsrådets beretning om virksomheten
43/18 Kunngjøring av nye saker
44/18 Spørsmål til Sametingsrådet
45/18 Sametingsrådets redegjørelse om Sametingets næringspolitikk
46/18 Sametingsrådets redegjørelse - Fornyelse av læreplanverket Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet - samisk
47/18 Sametingets rapportering til ILO 2018
48/18 Sametingets årlige sak om fiskeripolitikk
49/18 Formidling av samisk litteratur
50/18 Orientering om de bykommunale samarbeidsavtalene
51/18 Orientering om de regionale samarbeidsavtalene
52/18 Finnmarkseiendommen – Samstyring
53/18 Samisk språkområde

Plenumsmøte 4. - 7. desember 2018:

54/18 Konstituering
55/18 Sametingsrådets beretning om virksomheten
56/18 Kunngjøring av nye saker
57/18 Spørsmål til Sametingsrådet
58/18 Sametingsrådets redegjørelse om samiske medier
59/18 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om seksuell orientering og kjønnsidentitet
60/18 Språkløftet – Sametingets strategier for samiske språk
61/18 Kunstneravtalen 2019
62/18 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2019 - 2020
63/18 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2019
64/18 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant til Sametinget - Arne Nerås Joma
65/18 Sametingets budsjett 2019
66/18 Valg av nytt medlem til Sametingets klagenemnd
67/18 Sametingets digitaliseringsstrategi
68/18 Etiske retningslinjer for samisk helseforskning
69/18 Reglement for Sametingets politiske nivå - revidering
70/18 Utsettelse av vedtak om tvangsslakting- Jovsset Ánte Sara