Klagenemnd for tilskuddssaker

Sametingets klagenemnd skal gjennomføre klagesaksbehandling av påklagede enkeltvedtak i tråd med forvaltningslovens regler.

Følgende er valgt for perioden 2022-2025:

Medlemmer:

Kirsti Guvsám (leder)
Lars Filip Paulsen
Hagbart Grønmo

Varamedlemmer:

Heaika Hætta
Ingvild Heimstad Iversen

Klagenemnda består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Sametingets klagenemnds behandling av en sak begrenses til prøving av saksbehandlingen og rettsanvendelsen. Klagenemnda kan ikke ta opp saker på eget initiativ. Saker som ikke er påklaget innen gjeldende frister kan avvises av klagenemnda.

Klagenemnda skal ivareta rettssikkerheten til de som søker midler over Sametingets tilskuddsordninger innenfor rammene av Sametingets retningslinjer, regelverk og budsjett. Vedtak fattet av klagenemnda er endelige.

Klageren kan gis en adgang til å forklare seg for klagenemnda. Klagenemndas leder avgjør om klageren skal gis adgang til å legge fram sitt syn på saken for klagenemnda. Sametingets plenum etablerte Sametingets klagenemnd for tilskuddssaker i 2011.