Göökte ållesth golme politihkeles raeriestæjjijste nammoehtamme

Göökte ållesth golme politihkeles raeriestæjjijste nammoehtamme

Saemiedigkiepresideente Silje Karine Muotka (NSR) lea göökte saemiedigkieraerien golme politihkeles raeriestæjjijste nammoehtamme. Eirik Larsen (NSR) jïh John Mathis Utsi (JSL) leah joe sijjen barkojne aalkeme, mearan ij leah annje dam minngemes raeriestæjjam  Gaskoehkrirreste nammoehtamme.

Saemiedigkiepresideente Silje Karine Muotka (NSR) lea göökte saemiedigkieraerien golme politihkeles raeriestæjjijste nammoehtamme: Eirik Larsen (NSR) jïh John Mathis Utsi (JSL) Vaino Rensberg/Sametinget

Laavenjostoeguejmieh NSR, Juhtijesaemielæstoe jïh Gaskoehkrirrie leah seamadamme dam biejjieladtje politihkeles barkoem Saemiedigkesne nænnoestidh.

– Mijjen leah stoerre syjhtedassh jïh jïjnje barkoe mijjen uvte. Daan boelhken vïjhte stoerretjåanghkoe sjædta jaepien, jïh daate sæjhta jiehtedh mijjieh edtjebe jienebh aamhtesh Saemiedigkien stoerretjåanghkose deelledh. Båatsoelaakemoenehtse edtja sov juvnehtimmieh deelledh. Mijjen leah jienebh jïh krïevije laakeprosessh mah båetieminie. Saemielaaken gïelenjoelkedassh, orre mineraalelaake jïh guhkiebasse barkoe Saemiereaktamoenehtsisnie 2 leah naakenh dejstie stoerre aamhtesijstie. Lissine Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovne edtja sov reektehtsem deelledh. Gaajhke daate politihkeles barkoefaamoem kreava, saemiedigkiepresideente Silje Karine Muotka (NSR) jeahta.

– Gåalmede jïh minngemes raeriestæjja ij leah riejries annje, men maahtam saarnodh dïhte politihkeles raeriestæjja lea nyjsenæjja, Muotka jeahta.

Eirik Larsen jåarhka goh politihkeles raeriestæjja, daan aejkien Silje Karine Muotkan saemiedigkieraeresne. Dan gaavhtan Eirik Larsen lutniestimmien bïjre syökoe sov tjirkijebarkoste goh saemiedigkietjirkije.

– Manne joekoen geerjene nammoehtamme sjïdtedh goh politihkeles raeriestæjja. Mijjen leah gellie stoerre aamhtesh mah vuertiemisnie, jïh manne aavodem saemiedigkiepresideentem jïh saemiedigkieraeriem viehkiehtidh dovne stoerre jïh smaave aamhtesinie, Eirik Larsen (NSR) jeahta.

John Mathis Utsi Juhtijesaemielæstoste lea orre raeriestæjja saemiedigkieraaran. Utsi lea båatsoeburrie Karasjohkeste.

– Manne dan gieltegs jïh vihkeles barkose aavodem mij lea vuertiemisnie. Goh båatsoeburrie hævvi ïedtjem åtnam båatsoste, men mov aaj stoerre iedtije sïejhme saemien aamhtesijstie, goh gïele, kultuvre, joejke jïh klijma, John Mathis Utsi (JSL) jeahta.

Utsi lea voestes sæjjasadtje Juhtijesaemielæstoen læstose Saemiedægkan, jïh lutniestimmien bïjre syökoe sov tjirkijebarkoste goh sæjjasadtjetjirkije.

Govlehtallijh:

saemiedigkiepresideente Silje Karine Muotka, tlf. 984 87 576
politihkeles raeriestæjja Eirik Larsen, tlf. 970 80 217
politihkeles raeriestæjja John Mathis Utsi, tlf. 951 75 908