Hjertespråket/Vaajmoegïele/Vájmo giella/Váibmogiella-utredningen

Samisk språkutvalg la frem utredningen NOU 2016: 18 - Hjertespråket den 10. oktober 2016. Målet med utredningen har vært å vurdere og foreslå tiltak for å sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk.

Samisk språkutvalg ble oppnevnt i 2014. Utvalget hadde som oppgave å redegjøre for gjeldende ordninger, tiltak og regelverk knyttet til de samiske språkene, og vurdere hvordan disse kan tilpasses dagens organisering av offentlig sektor og sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk.

Mandatet til Samisk språkutvalg

Språkutvalget ble bedt om å avgi to utredninger. Delrapport om kommunenes forpliktelser og struktur knyttet til samiske språk ble lagt frem 15. februar 2016. Utvalget la frem sin endelige utredning NOU 2016: 18 - Hjertespråket den 10. oktober 2016 i Trondheim. Utvalgets oppgave var å gjennomgå lovverk, tiltak og ordninger for sør-, lule- og nordsamisk språk i Norge.

Forslag på endring av lovverk og forslag til tiltak

Målet med gjennomgangen har vært å vurdere og foreslå tiltak for å sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk. Utvalget har lagt vekt på at samiske språk er truede språk. Det trenges flere språkbrukere for at språkene fortsatt skal være levende språk.

Utredningen viser at barns språklæring er nøkkelen til vitalisering av samiske språk. Økt bruk og styrking av samiske språk i barnehager og skoler vil være blant de viktigste tiltak. Utvalget har vurdert hvordan moderne teknologi kan være med på å heve språkenes status og gjøre det lettere å tilby et godt tjenestetilbud til samiskspråklige.

Utredningen viser at det behøves mer personell med samiskspråklig kompetanse i offentlig tjenesteyting. I mellomtiden må det tilrettelegges i større grad ved hjelp av tilleggstjenester som fjernundervisning i skolen, fjernkonsultasjoner i helse- og omsorgssektoren, tolking og oversetting. Utvalgets målsetning er at foreslåtte lovendringer og tiltak skal bidra til flere samiske språkbrukere og at samiske språk sikres som fremtidige levende språk. Utvalgets innstilling er enstemmig.

Språkutvalgets utredning er omfattende og inneholder en rekke forslag på endring av lovverk som berører de samiske språkene, og også en rekke forslag til tiltak som bør settes i verk for å styrke de samiske språkene. Spesielt legger språkutvalget vekt på tiltak for samiske barn og unge.

Vedtatt helhetlig språkstrategi

Sametinget er i gang med gjennomgang av de ulike forslagene til endring av lovverk, og Sametingets plenum vedtok i desember 2018 en helhetlig strategi for de samiske språkene Gïelelutnjeme - Giellalåpptim - Giellalokten - Språkløftet.

Les mer om Gïelelutnjeme - Giellalåpptim - Giellalokten - Språkløftet

Hensikten med denne strategien er å samle alle gode forslag til tiltak i Hjertespråket, Sametingets egne erfaringer og allerede igangsatte tiltak i en helhetlig språksatsing. Noen av tiltakene i Giellalokten/Språkløftet kan Sametinget følge opp alene, andre tiltak krever nært samarbeid med blant annet nasjonale myndigheter.

Sametinget og Regjeringen er parallelt i gang med oppfølging av lovforslagene i Hjertespråket, og vil konsultere kontinuerlig under utarbeidelse av lovproposisjon som legges frem for Stortinget.