Doarjja dearvvašvuođa-, fuolahus ja mánáidsuodjalusprošeavttaide

Prioriteringer i 2024

 • Metodeutviklingsprosjekter.
 • Prosjekter som øker samiske pasienters medvirkning og brukerstyring.
 • Prosjekter som sikrer samiske barns rettigheter og behov når de er under barnevernets omsorg.
 • Prosjekter som bidrar til dokumentert kunnskap om samiske barn under barnevernets omsorg.
 • Prosjekter som styrker psykisk helse hos samiske barn og unge.
 • Prosjekter som bidrar til å forebygge og redusere omfang av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading.
 • Prosjekter som fremmer god helse i reindrifta.
 • Prosjekter for møteplasser for samiske eldre.
 • Prosjekter som legger til rette for en språklig og kulturelt tilpasset helse – og omsorgstjeneste.

Søknadsfrist

 • Åpen søknadsfrist frem til 01.11.24 kl. 16.00.
 • Søknadene blir behandlet forløpende og innen tre måneder etter innsendt søknad. 

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Regelverket for denne ordningen

1 Mål og prioriteringer for tilskuddsordningen

1.1 Mål for tilskuddsordningen

 • God helse og likeverdige helse-, omsorg- og barnevernstjenester.

1.2 Prioriteringer

 • Metodeutviklingsprosjekter.
 • Prosjekter som øker samiske pasienters medvirkning og brukerstyring.
 • Prosjekter som sikrer samiske barns rettigheter og behov når de er under barnevernets omsorg.
 • Prosjekter som bidrar til dokumentert kunnskap om samiske barn under barnevernets omsorg.
 • Prosjekter som styrker psykisk helse hos samiske barn og unge.
 • Prosjekter som bidrar til å forebygge og redusere omfang av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading.
 • Prosjekter som fremmer god helse i reindrifta.
 • Prosjekter for møteplasser for samiske eldre.
 • Prosjekter som legger til rette for en språklig og kulturelt tilpasset helse – og omsorgstjeneste.

1.3 Kriterier for måloppnåelse

 • Prosjektresultater som følges opp og implementeres i organisasjonens/institusjonens virksomhet.
 • Antall igangsatte tiltak for tilrettelegging av tjenester for samiske pasienter.
 • Etablerte systemer for samisk brukermedvirkning.
 • Økt dokumentert kunnskap om helseforhold blant det samiske folket.
 • Antall igangsatte tiltak for kompetanseheving om samiske pasienters rettigheter og behov.
 • Prosjekter som bidrar til bedre tjenester for samiske barn / brukere.
 • Dokumentert kunnskap om helse og levekår hos samiske barn som er / har vært under barnevernets omsorg.
 • Antall igangsatte tiltak for forebygge selvmord og selvskading.
 • Antall helsefremmende tiltak blant reindriftsutøvere.

2 Søknadens form og innhold

2.1 Tilskuddsmottaker / Hvem kan søke

 • Organisasjoner, foretak og institusjoner.
 • Enkeltaktører formelt knyttet til forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

2.2 Søknadsfrist

 • Sametingsrådet fastsetter søknadsfrist.

2.3 Krav til søknaden

 • Sametingets tilskuddsportal skal benyttes for innsending av søknad.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Søknaden skal være innenfor Sametingets prioriteringer for tilskuddsordningen.
 • Fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet/tiltaket inklusiv annen offentlig finansiering.
 • Kostnadene i kostnadsoversikten må dokumenteres med pristilbud.
 • Prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets mål, faglig innhold, målgruppe, framdriftsplaner og planlagt ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket.
 • Oppdatert regnskap skal legges ved søknad.
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvordan bærekraft / birgejupmi er ivaretatt i prosjektet. 
 • Den som signerer søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Søknaden må være innsendt i Sametingets tilskuddsportal før prosjektet / tiltaket er påbegynt.
 • Ved søknad til gjennomføring av konserter, arrangementer og lignende må søknaden være innsendt i Sametingets tilskuddsportal minst 1 måned før arrangementet skal gjennomføres. Søknader om arrangementer i forbindelse med Samenes nasjonaldag, 6. februar, unntas dette kravet (tas med der det er aktuelt).
 • Søker plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.
 • Forskningsprosjekter må være tilknyttet en forsknings- og utdanningsinstitusjon.

3 Søknadsbehandling

3.1 Søknadsbehandling

 • Søknader vurderes ut fra bærekraft, samt ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessige, etiske, faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt andre relevante hensyn. Sametinget vektlegger særlig likestillings- og mangfoldsperspektiv ved saksbehandling.
 • Sametinget vil innhente kredittopplysninger om søkeren.
 • Manglende rapporteringer og forsinkelser av ferdigstillelse i tidligere tilskuddssaker vil bli vektlagt.
 • Behandlingstid:
  • Tilskuddsordninger med åpen søknadsfrist blir behandlet fortløpende og innen tre måneder etter innsendt søknad.
  • Tilskuddsordninger med søknadsfrist blir behandlet innen tre måneder etter søknadsfrist.
 • Sametinget kan ved behov spørre etter mer dokumentasjon.
 • Omfanget av eget arbeid skal vurderes på søkertidspunktet og beskrives i søknaden. Ved eget arbeid stilles det krav om underskrevne timeliste og fastsatt timesats.
 • Sametinget tar forbehold om at søknadssum og omfang av prosjekt kan justeres som del av vurderingen av totalrammen for tilskuddsmidler.

3.2 Vedtak og aksept

 • Tilskuddsmottaker skal innen 3 uker etter vedtaksdato sende inn aksept av vilkår for tilskudd via Sametingets tilskuddsportal. Dersom Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere varsel.
 • Den som bekrefter aksept av vilkår, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

3.3 Vilkår for tilskuddsmottaker

 • Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet prosjektet/tiltaket.
 • Samme prosjekt/tiltak kan ikke motta tilskudd over flere av Sametingets tilskuddsordninger.
 • Prosjekt/tiltak som har mottatt støtte fra Sametinget kan ikke tildeles ytterligere tilskudd til samme formål.

3.4 Frist for ferdigstillelse

 • Frist for ferdigstillelse er på 1 år etter tilskuddsbrevet er sendt.
 • Tilskuddsmottaker kan søke om utsatt frist for ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket dersom særlige grunner foreligger, inntil 2 år. Søknad skal begrunnes.

3.5 Endringer i forutsetninger for tilskuddet

 • Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet/tiltaket uten at dette er skriftlig forelagt for og godkjent av Sametinget. Endring av godkjent finansieringsplan og investeringsplan vil alltid regnes som en vesentlig endring.

3.6 Utbetalingsvilkår

 • Tilskuddet utbetales med 50 % etter anmodning når prosjektet/tiltaket starter, og 50 % når prosjektet er avsluttet og regnskap og rapport er godkjent av Sametinget.
 • Dersom søker tidligere har fått innvilget tilskudd fra Sametinget og vilkårene for tilskudd er misligholdt, vil det kunne medføre stans i utbetalinger inntil misligholdet er opphørt. Selvfølgelig, her er teksten din omformet til HTML med de forespurte endringene i overskriftene: ```html

4 Beregningsregler, definisjoner og EØS-reglement

4.1 Beregningsregler

 • Tilskudd beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 500 000.
 • Det ytes ikke tilskudd til skriving av masteroppgaver og språklig oversetting.
 • Sametingets tilskuddsordninger må ligge innenfor rammene av EØS-avtalens regler om statsstøtte. Sametinget er, på lik linje med andre deler av stats-, kommunal- og fylkesforvaltningen, bundet av de bestemmelser EØS-avtalen har nedfelt om adgangen til å tildele offentlig støtte.
 • Tilskuddet kan i enkelte tilfeller tildeles i henhold til EØS – avtalens regler om bagatellmessig støtte. Reglene om bagatellmessig støtte følger av forskrift av 14. november 2008 nr 1213. Ifølge disse reglene kan tilskuddsmottaker ikke motta bagatellmessig støtte på mer enn til sammen 200 000 Euro over et tidsrom på 3 regnskapsår.
 • Før tilskuddet kan utbetales, må tilskuddsmottaker bekrefte overfor Sametinget at det ikke er mottatt bagatellmessig støtte fra andre kilder i utbetalingsåret eller de to foregående årene som sammen med støtte fra Sametinget i gjennomsnitt overstiger NOK 600 000. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i 3 regnskapsår fra tilbudstidspunktet.
 • Dersom tilskuddet ikke er gitt i overensstemmelse med reglene eller mottaker ikke bruker tilskuddet til det formål tilskuddet er gitt til, kan ESA kan pålegge Sametinget å kreve tilskudd tilbake fra mottaker.
 • Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av midlene ved å bruke Sametingets mal for rapportering. Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport med:
  • Beskrivelse av gjennomføring og hvor målgruppe kommer frem.
  • Resultatet av tiltaket vurdert mot formålet med prosjektet.
 • Tilskuddsmottaker rapporterer på resultater sett i sammenheng med målet til prosjektet/tiltaket.
 • All rapportering skal gjøres gjennom Sametingets tilskuddsportal.
 • Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av midlene gjennom Sametingets tilskuddsportal.
 • Regnskapet for bruken av midlene skal vise alle kostnader og inntekter. Dette inkluderer andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet/tiltaket. I regnskapet skal det kun tas med kostnader og inntekter som er direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet/tiltaket.
 • Der det foreligger godkjent kostnadsoverslag, skal regnskapet skal være satt opp slik at det er sammenlignbart med kostnadsoverslaget. Ved vesentlige avvik mellom det godkjente kostnadsoverslaget og regnskapet så skal det kommenteres.
  • Dersom de endelige kostnadene i regnskapet til prosjektet/tiltaket er mindre enn godkjent kostnadsoverslag i vedtaket, vil Sametinget avkorte tilskuddet tilsvarende.
 • Regnskap over bruken av midlene bekreftes på følgende måte:
  • Tilskudd inntil kr 100 000 kan bekreftes med godkjent faktura og bankbekreftelse på at den er betalt.
  • Tilskudd over kr 100 000 bekreftes på følgende måte: Av statsautorisert regnskapsfører eller statsautorisert revisor.
 • Krav om revisjon gjelder ikke virksomheter som revideres av kommunerevisjonen og Riksrevisjonen.
 • For tilskuddsmottaker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal regnskapet vise kostnader og inntekter eksklusive merverdiavgift. Dette gjelder ikke de som er fritatt eller unntatt fra beregning av merverdiavgift.
 • Ved rapportering på eget arbeid kreves det underskrevne timelister. Disse timelistene fylles ut i Sametingets tilskuddsportal.
 • Sametinget kan iverksette kontroll hvorvidt midlene nyttes etter forutsetningene.
 • Sametinget kan be om ytterlige opplysninger. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering.
 • Ved ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket skal ubenyttede tilskuddsmidler tilbakebetales til Sametinget.
 • Sametinget krever tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd.
 • Sametinget vil trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom:
  • Tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten.
  • Tilskuddsmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket.
  • Tilskuddet ikke benyttes i henhold til formålet med tildeling og vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet.
  • Det er begjært oppløsning/oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger.
  • Tilskuddsmottaker har solgt investeringen sin innen fem år. Dette gjelder de investeringene som Sametinget har gitt tilskudd til.
 • Dersom mottaker ikke betaler tilbake, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.