Duodjestipeanda

Prioriteringer i 2024

 • Elever som på heltid tar Vg1 Design og håndverk eller Vg2 Design og duodji.
 • Studenter fra Norge som på heltid tar duodji ved Samernas utbildningscentrum eller duodji på bachelor- og masternivå.

Søknadsfrist

 • 26.02.23 kl. 16.00.

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Regelverket for denne ordningen

1 Mål og prioriteringer for stipendordningen

1.1 Mål for stipendordningen

 • Flere med formell kompetanse innenfor duodji.

1.2 Prioriteringer

 • Elever som på heltid tar Vg1 Design og håndverk eller Vg2 Design og duodji.
 • Studenter fra Norge som på heltid tar duodji ved Samernas utbildningscentrum eller duodji på bachelor- og masternivå.

1.3 Kriterier for måloppnåelse

 • Stipendmottaker har avlagt eksamen i henhold til tildelte stipend.

2 Søknadens form og innhold

2.1 Stipendmottaker / Hvem kan søke

 • Elever i videregående skole som tar:
  • Vg1 Design og håndverk, med duodji som hoveddel av programfagene.
  • Vg2 Design og duodji på heltid med duodji som hoveddel av programfagene. Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene.
 • Studenter fra Norge som på heltid tar duodji ved Samernas utbildningscentrum.
 • Studenter fra Norge som på heltid/deltid tar duodji ved Sámi allaskuvla på bachelor- og masternivå.

2.2 Søknadsfrist

Sametingsrådet fastsetter søknadsfrist.

2.3 Krav til søknaden

 • Sametingets tilskuddsportal skal brukes for å sende inn søknad.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Sametingets tilskuddsportal skal benyttes for innsending av søknad. For elever under 18 år skal foresatte søke gjennom Sametingets tilskuddsportal.
 • Følgende vedlegg skal følge søknaden: Utdanningsinstitusjonene skal dokumentere følgende:
  • Opplysninger om eleven er heltidselev ved et lærested godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning.

2.4 Vilkår til søker

 • Krav om dokumentasjon og hva som skal vedlegges søknad. Dette må tilpasses hver stipendordning. Det er andre krav for videregåendestipend sammenlignet med stipend for høyere utdanning.
 • Det ytes ikke stipend innenfor samme fag på samme nivå mer enn en gang.
 • Søker må være folkeregistrert i Norge.

3 Søknadsbehandling

3.1 Søknadsbehandling

 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Behandlingstid:
  • Tilskuddsordninger med søknadsfrist blir behandlet innen tre måneder etter søknadsfrist.
 • Søknader blir behandlet fortløpende og innen tre måneder fra vi har mottatt søknaden.
 • Sametinget kan spørre etter mer dokumentasjon eller innkalle til en avklaringssamtale.
 • Manglende dokumentasjon av avlagt eksamen for tidligere innvilget stipend, medfører avslag.

3.2 Vilkår til stipendmottaker

 • Stipendmottaker skal avlegge eksamen for det antall studiepoeng det er tildelt stipend for.
 • Eksamen skal avlegges i det semesteret stipendet er tildelt.
 • Stipendet er for hele skoleåret/studieåret.

3.3 Frist for avleggelse av eksamen

 • Eksamen for studier det er tildelt stipend for, skal avlegges i det semesteret stipendet er tildelt.
 • Når særlige grunner foreligger, kan stipendmottaker skriftlig søke om utsatt frist for avleggelse av eksamen. Søknaden skal begrunnes, og sendes Sametinget før eksamensdato som framkommer i søknaden.

3.4 Endringer i forutsetninger for stipendet

 • Etter at tilsagn om stipend foreligger, plikter stipendmottakeren av eget tiltak å gi melding om eventuelle endringer i forutsetningene for stipendet.

3.5 Utbetalingsvilkår

 • Utbetaling av stipendet i sin helhet skjer når vedtaket er gjort.
 • Dersom søker tidligere har fått innvilget stipend/tilskudd fra Sametinget og vilkårene for stipend/tilskudd er misligholdt, vil det kunne medføre stans i utbetalinger inntil misligholdet er opphørt.

Beregningsregler, Rapportering, Kontroll, Tilbakebetaling og Annullering av stipend

4 Beregningsregler

4.1 Beregningsregler

 • Elever i videregående skole og studenter fra Norge som på heltid tar duodji ved Samernas utbildningscentrum: kr 15 000.
 • Duodji på bachelor- og masternivå:
  • Deltid 30 studiepoeng kr 15 000.
  • Heltid 60 studiepoeng kr 25 000.
 • Det ytes ikke stipend innenfor samme nivå mer enn en gang.

5 Rapportering

5.1 Rapporteringskrav

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført studie samme år som tilskuddet utbetales.

5.2 Kontroll og oppfølging

 • Sametinget kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.
 • Sametinget kan kontrollere at stipendmottaker har avlagt eksamen og kreve stipendet tilbakebetalt i sin helhet dersom dette ikke er tilfelle.
 • Sametinget kan be om ytterlige opplysninger. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering.

5.3 Tilbakebetaling og annullering av stipend

 • Sametinget krever tilbakebetaling av for mye utbetalt stipend.
 • Sametinget kan trekke tilbake tilsagn om stipend, holde tilbake stipend eller kreve tilbakebetaling av utbetalte stipend dersom:
  • Stipendmottakeren har brutt opplysningsplikten.
  • Stipendet blir ikke benyttet i henhold til formålet med tildeling og vilkårene fastsatt i tildelingsbrevet.
  • Stipendmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket.
 • Dersom mottaker ikke betaler tilbake i slike tilfeller, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Leatgo dus gažaldagat?

Cecilie Samuelsen Fagerheim
Seniorráđđeaddi ealáhus
E-poasta
Telefovdna +47 78 47 41 05