Giellastipeanda alit ohppui

Prioriteringer i 2024

 • Høyere utdanning i språkene sørsamisk og lulesamisk.
 • Høyere utdanning i skoltesamisk ved Universitetet i Oulu.
 • Høyere samisk språkutdanning for studenter fra markasamisk område.

Søknadsfrist

 • Vårsemester: 01.03.24 kl. 16.00.
 • Høstsemester: 04.10.24 kl. 16.00.

 

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Regelverket for denne ordningen

1 Mål og prioriteringer for stipendordningen 

1.1 Mål for for stipendordningen

 • Studentene velger å ta høyere utdanning i samisk.

1.2 Prioriteringer 

 • Høyere utdanning i språkene sørsamisk og lulesamisk.
 • Høyere utdanning i skoltesamisk ved Universitetet i Oulu.
 • Høyere samisk språkutdanning for studenter fra markasamisk område.

1.3 Kriterier for måloppnåelse

 • Stipendmottaker har avlagt eksamen i henhold til tildelte stipend.

2 Søknadens form og innhold

2.1 Stipendmottaker / Hvem kan søke

 • Studenter som er folkeregistrert i Norge, og som tar høyere utdanning i sørsamisk eller lulesamisk i Norge eller Sverige. 
 • Studenter som er folkeregistrert i Norge og som tar høyere utdanning i skoltesamisk i Finland.
 • Studenter fra markasamisk område som er folkeregistrert i Norge, og som tar høyrere samisk språkutdanning ved høgskoler og universitet i Norge eller Sverige. Markasamisk område defineres som kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund, Lavangen, Harstad, Målselv, Bardu, Gratangen, Salangen, Kvæfjord, Senja, Lenvik, Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst.
 • Studenter som ikke er folkeregistrert i Norge, som tar høyere utdanning i sørsamisk eller lulesamisk i Norge.

2.2 Søknadsfrist

 • Sametingsrådet fastsetter søknadsfrist.

2.3 Krav til søknaden

 • Sametingets tilskuddsportal skal brukes for å sende inn søknad.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.

2.4 Vilkår til søker

Søker skal legge ved søknaden følgende dokumentasjon:

 • Studie og antall studiepoeng.
 • Bekreftelse på betalt semesteravgift.
 • Søker som ikke er folkeregistrert i Norge, men er student i prioriterte studier ved høgskoler og universiteter i Norge, må levere følgende dokumentasjon før stipend kan tildeles; passnummer, navn og adresse for vedkommendes bank, Iban-nummer og Swift.
 • Det ytes ikke stipend innenfor samme fag på samme nivå mer enn en gang.
 • For studenter fra markasamisk område skal tilhørighet dokumenteres med at man enten bor i en av disse kommunene nå, eller har bodd der tidligere i minst 5 år. Adressehistorikk bestilles fra Skatteetaten.

3 Søknadsbehandling

3.1 Søknadsbehandling

 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist. 
 • Søknader blir behandlet fortløpende og innen tre måneder fra vi har mottatt søknaden. 
 • Sametinget kan spørre etter mer dokumentasjon eller innkalle til en avklaringssamtale. 
 • Manglende dokumentasjon av avlagt eksamen for tidligere innvilget stipend, medfører avslag.

3.2 Vedtak og aksept

 • Tilskuddsmottaker skal innen 3 uker etter vedtaksdato sende inn aksept av vilkår for tilskudd via Sametingets tilskuddsportal. Dersom Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere varsel.
 • Den som bekrefter aksept av vilkår, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

3.3 Vilkår til stipendmottaker

 • Stipendmottaker skal avlegge eksamen for det antall studiepoeng det er tildelt stipend for. 
 • Eksamen skal avlegges i det semesteret stipendet er tildelt. 
 • I forbindelse med bachelor- eller masterutdanning hvor stipendmottaker ikke har eksamen hvert semester, må stipendmottaker sende inn informasjon om når eksamen vil bli avlagt. 

3.4 Frist for avleggelse av eksamen

 • Eksamen for studier det er tildelt stipend for, skal avlegges i det semesteret stipendet er tildelt.
 • Når særlige grunner foreligger, kan stipendmottaker skriftlig søke om utsatt frist for avleggelse av eksamen. Søknaden skal begrunnes, og sendes Sametinget før eksamensdato som framkommer i søknaden.

3.5 Endringer i forutsetninger for stipendet

 • Etter at tilsagn om stipend foreligger, plikter stipendmottakeren av eget tiltak å gi melding om eventuelle endringer i forutsetningene for stipendet.

3.6 Utbetalingsvilkår

 • Utbetaling av stipendet i sin helhet skjer når vedtaket er gjort.
 • Dersom søker tidligere har fått innvilget stipend/tilskudd fra Sametinget og vilkårene for tilskudd er misligholdt, vil det kunne medføre stans i utbetalinger inntil misligholdet er opphørt. 

4 Beregningsregler og definisjoner

4.1 Beregningsregler

 • Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 15 000.
 • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 10 000.
 • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 5 000.

Hver språkstudent kan få maksimalt kr 15 000 i stipend pr semester.

4.2 Definisjoner

 • Det er to semestre i et studieår, vår- og høstsemesteret.

5 Rapportering

5.1 Rapporteringskrav

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 6. oktober i budsjettåret. 
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 3. mars påfølgende budsjettår. 
 • Bachelor- eller masterstudenter skal sende eksamensbekreftelse når de har fullført utdanningen.

5.2 Kontroll og oppfølging

 • Sametinget kan kontrollere at stipendmottaker har avlagt eksamen og kreve stipendet tilbakebetalt i sin helhet dersom dette ikke er tilfelle.
 • Sametinget kan be om ytterlige opplysninger. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering.

5.3 Tilbakebetaling og annullering av stipend

 • Sametinget krever tilbakebetaling av for mye utbetalt stipend.
 • Sametinget kan trekke tilbake tilsagn om stipend, holde tilbake stipend eller kreve tilbakebetaling av utbetalt stipend dersom: 
  • Stipendmottakeren har brutt opplysningsplikten. 
  • Stipendmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket.
  • Stipendet ikke benyttes i henhold til formålet med tildeling og vilkårene fastsatt i tildelingsbrevet.
 • Dersom mottaker ikke betaler tilbake, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.