Stipeanda alit ohppui

Ohcanáigemearit:

 • giđđalohkanbadji: guovvamánu 1. beaivvi dii. 15.00.
 • čakčalohkanbadji: golggotmánu 1. beaivvi dii. 15.00.

Ohcamat mat leat sáddejuvvon dáid dáhtoniidda maŋŋel eai meannuduvvo.

Fuomáš ahte fertet ohcat stipeandda guovtte geardde juohke oahppojagi, sihke čakča- ja giđđalohkanbajis. 

Ohcanskovvi - Stipeanda alit ohppui

Don sáhtát oažžut stipeandda jus leat studeanta ovtta dáin čuovvovaš oahpuin 2023 čávčča:

Vuoruheapmi 1:

 • Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu.
 • Dábálaš mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu mas lea sámi profiila.
 • Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahppu 1-7 ja 5-10.
 • Dábálaš vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahppu 1-7 mas sámegiella lea fágasuorggis mii addá gelbbolašvuođa oahpahit sámegiela vuosttašgiellan, unnimusat 30 oahppočuoggá.
 • Dábálaš vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahppu 5-10 mas sámegiella lea fágasuorggis mii addá gelbbolašvuođa oahpahit sámegiela vuosttašgiellan, unnimusat 60 oahppočuoggá.
 • Dábálaš vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahppu 1-7 ja 5-10 mas sámegiella lea fágasuorggis mii addá gelbbolašvuođa oahpahit sámegiela nubbingiellan, unnimusat 60 oahppočuoggá.

Vuoruheapmi 2:

 • Dábálaš mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu studeanttaide geain lea oppalašárvosátni/eksámen sámegielas vuosttaš- dahje nubbingiellan joatkkaskuvlla oahpahusas dahje vástideaddji dásis.
 • Lektoroahppu 8-13 studeanttaide geain lea oppalašárvosátni/eksámen sámegielas vuosttašgiellan joatkkaskuvlla oahpahusas dahje vástideaddji dásis.
 • Fágaoahpaheaddji oahput studeanttaide geain lea oppalašárvosátni/eksámen sámegielas vuosttašgiellan joatkkaskuvlla oahpahusas dahje vástideaddji dásis.
 • Geavatlaš-pedagogalaš oahput studeanttaide geain lea oppalašárvosátni/eksámen sámegielas vuosttašgiellan joatkkaskuvlla oahpahusas dahje vástideaddji dásis.

Stipeandda sturrodat

Meroštallannjuolggadusat I - vuoruheapmi 1

 • Sámi mánáidgárdeoahpaheaddji oahppu 
 • Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddji oahppu 1-7 ja 5-10
 • Dábálaš vuođđoskuvlaoahpaheaddji oahppu 1-7 sámegiella fágasuorggis mii addá gelbbolašvuođa oahpahit sámegiela vuosttašgiellan, unnimusat 30 oahppočuoggá
 • Dábálaš vuođđoskuvlaoahpaheaddji oahppu 5-10 sámegiella fágasuorggis mii addá gelbbolašvuođa oahpahit sámegiela vuosttašgiellan, unnimusat 60 oahppočuoggá
 • Dábálaš vuođđoskuvlaoahpaheaddji oahppu 1-7 ja 5-10 sámegiella fágasuorggis mii addá gelbbolašvuođa oahpahit sámegiela nubbingiellan, unnimusat 60 oahppočuoggá

Unnimusat 30 oahppočuoggá lohkanbaji nammii 25 000 ru

Gaskal 15 ja 29 oahppočuoggá lohkanbaji nammii 10 000 ru

Gaskal 10 ja 14 oahppočuoggá lohkanbaji nammii 5 000 ru

Meroštallannjuolggadusat II - vuoruheapmi 2

 • Dábálaš mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu
 • Lektoroahppu 8-13
 • Fágaoahpaheaddji oahppu
 • Praktihkalaš- pedagogalaš oahppu

Unnimusat 30 oahppočuoggá lohkanbaji nammii 10 000 ru

Gaskal 15 ja 29 oahppočuoggá lohkanbaji nammii 5 000 ru

Gaskal 10 ja 14 oahppočuoggá lohkanbaji nammii 3 000 ru

Meroštallannjuolggadus III  - vuoruheapmi 1

 • Mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu – bargosadjevuđot mas lea sámi profiila – oasseáiggis

18 500 ru. lohkanbaji nammii studeanttaide geat čuvvot oahppoprogrešuvnna oahpus, 8 lohkanbaji 4 oahppojagis

Ohcanskovvi

Ohcamiid sádde Sámedikki doarjjaportála bokte.

Ohcanskovvi ohcciide geat eai leat Norggas álbmotregistaris

Ohccit geat leat oahppin Sámi allaskuvllas dahje váldet mátta- ja julevsámegiela vuođđoskuvlaoahpaheaddjioahpu Davvi universitehtas – muhto eai leat Norgga álbmotregistaris – fertejit ieža váldit oktavuođa Sámedikkiin ja jearrat sierra ohcanskovi. Vuolláičállojuvvon ohcanskovvi sáddejuvvo e-poastta bokte ovdal ohcanáigemeari – giđđalohkanbadjái lea guovvamánu 1. b. ja čakčalohkanbadjái lea golggotmánu 1. b.

Ohcci galgá bidjat ohcama mielde čuovvovaš duođaštusa ovdal go juolluduvvo stipeanda:

 • Universitehta dahje allaskuvla galgá oktasaš dokumeanttas duođaštit čuovvovačča mii guoská ohccojuvvon stipendii:
  • Oahppu ja man galle oahppočuoggá
  • Duođaštus das ahte sámegiella lea oassin fágasuorggis vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpahus
  • Duođaštus das ahte lea máksán lohkanbadjedivada
  • Duođaštus ahte lea váldán eksámena ovdalašjuolluduvvon stipeanddaid ovddas
 • Ohcci bargosadjevuđot mánáidgárdeoahpaheaddjeohppui mas lea sámi profiila, galgá duođaštit ahte lea unnimusat 25% virggis sámi mánáidgárddis dahje sámi ossodagas dábálaš mánáidgárddis, dahje ahte lea váldán eksámena dahje ožžon árvosáni sámegielas vuosttaš dahje nuppi gielas joatkkaskuvllas dahje vásttolaš dásis
 • Ohcci dábálaš mánáidgárdeoahpahussii galgá dasa lassin duođaštit ahte lea váldán eksámena dahje obbalašárvosáni sámegiela vuosttaš- dahje nuppigiellan joatkkaskuvllas dahje vásttolaš dásis.
 • Ohcci lektorohppui, fágaoahpaheaddjeohppui ja praktihkalaš-pedagogalaš ohppui galgá duođaštit ahte lea váldán eksámena dahje ožžon árvosáni sámegielas vuosttašgielas joatkkaskuvllas, dahje vásttolaš dásis.

Raporteren

Alit oahpu stipeandda njuolggadusain leat sierra mearrádusat mat gusket raporteremii, bearráigehččui, doarjaga ruovttoluotta máksimii ja sihkkumii. Doppe čuožžu earret eará:

 • Galgá buktojuvvot duođaštus čađahuvvon eksámenis, giđđalohkanbajis maŋimuštá golggotmánu 1. b. 2023.
 • Galgá buktojuvvot duođaštus čađahuvvon eksámenis, čakčalohkanbajis maŋimuštá guovvamánu 1. b. 2024.

Njuolggadusat Stipeanda alit ohppui 2023 (PDF, 232 kB)

Ohcanskovvi - Stipeanda alit ohppui

Leatgo dus gažaldagat?

Lisbeth Eira
Ossodatdirektevra/Avdelingsdirektør
E-poasta
Telefovdna +47 78 48 42 09
Mobiltelefovdna +47 91 51 67 23
Ossodatdirektevra/Avdelingsdirektør
Kathrine Anti
Vuosttaškonsuleanta Mánáidgárdi
E-poasta
Telefovdna +47 78 47 41 25
Mobiltelefovdna +47 90 63 98 06
Per Thomas Aira Balto
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-poasta
Telefovdna +47 78 47 40 96
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent