Kultur- og idrettsstipend

Søknadsfrist: 15.11.23.

Sametingets kultur- og idrettsstipend skal motivere samisk ungdom til å engasjere seg innenfor kunst, kultur og idrett. Fire stipend á kr 25 000 deles ut. Stipendet skal gå til enkeltpersoner av begge kjønn. De som mottar stipendet skal være mellom 16 og 25 år det året stipendet tildeles.

Søknadsfrist for kultur- og idrettsstipendet for ungdom er 15. november 2023. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

OBS! Dersom søkeren er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til en foresatt.

Elektronisk søknadsskjema