Kulturtiltak

Prioriteringer i 2024

 • Kulturarrangement med fokus på samisk kunst, kultur og samfunnsdebatt.
 • Prosjekter og produksjoner med kulturell og kunstneriske uttrykk.
 • Kunstneriske og kulturelle tiltak med barn og unge.
 • Formidling på digitale plattformer.
 • Prosjekter som ivaretar tradisjonell kunnskap og immateriell kulturarv.
 • Prosjekter som bidrar til internasjonalisering av samisk kunst og kultur.
 • Prosjekter og tiltak som har relevans til Bodø2024 og som planlegges gjennomført i 2024
 • Tilskudd til møteplasser som skal drøfte innholdet i rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Søknadsfrist

 • Åpen søknadsfrist frem til 01.10.24 kl. 16.00.
 • Søknadene blir behandlet forløpende og innen tre måneder etter innsendt søknad. 

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Regelverket for denne ordningen

1 Mål og prioriteringer for tilskuddsordningen

1.1 Mål for tilskuddsordningen

 • Gode rammevilkår for samiske kunstproduksjoner og kulturopplevelser.

1.2 Prioriteringer

 • Kulturarrangement med fokus på samisk kunst, kultur og samfunnsdebatt.
 • Prosjekter og produksjoner med kulturell og kunstneriske uttrykk.
 • Kunstneriske og kulturelle tiltak med barn og unge.
 • Formidling på digitale plattformer.
 • Prosjekter som ivaretar tradisjonell kunnskap og immateriell kulturarv.
 • Prosjekter som bidrar til internasjonalisering av samisk kunst og kultur.
 • Prosjekter og tiltak som har relevans til Bodø2024 og som planlegges gjennomført i 2024
 • Tilskudd til møteplasser som skal drøfte innholdet i rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

1.3 Kriterier for måloppnåelse

 • Hvilken betydning har tilskuddet hatt for ordningen over tid.
 • Økte samiske kunstproduksjoner og kulturopplevelser.
 • Økt synliggjøring av samiske kunstproduksjoner og kulturopplevelser.

2 Søknadens form og innhold

2.1 Tilskuddsmottaker / Hvem kan søke

 • Foretak.
 • Organisasjoner.
 • Institusjoner.
 • Kommuner.

2.2 Søknadsfrist

 • Sametingsrådet fastsetter søknadsfrist.

2.3 Krav til søknaden

 • Sametingets tilskuddsportal skal benyttes for innsending av søknad.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Søknaden skal være innenfor Sametingets prioriteringer for tilskuddsordningen.
 • Fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet/tiltaket, inklusiv annen offentlig finansiering.
 • Kostnadene i kostnadsoversikten må dokumenteres med pristilbud.
 • Prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets mål, faglig innhold, målgruppe, framdriftsplaner og planlagt ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket.
 • Ved søknad om honorar og reisestøtte for samiske for samiske kulturutøvere skal kontrakt eller intensjonsavtale der honorar fremkommer legges ved søknaden.
 • Ved søknad om filmproduksjoner skal følgende legges ved:
  • Reginotat.
  • Produsentnotat.
  • Oversiktlig og tydelig budsjett samt finansieringsplan.
  • Klart og tydelig manuskript.
  • Det gis kun støtte til ferdig produksjon, ikke til forprosjekter eller piloter
 • Ved søknad om støtte til møteplasser, kan det ytes støtte til dekning av arrangementsutgifter.
 • Det kan ytes også tilskudd til honorar og reisestøtte til forelesere jamfør beregningsregler i punkt 4.1.
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvordan bærekraft / birgejupmi er ivaretatt i prosjektet. 
 • Den som signerer søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Søknaden må være innsendt i Sametingets tilskuddsportal før prosjektet / tiltaket er påbegynt.
 • Søknad må være innsendt i Sametingets tilskuddsportal i god tid før et arrangement starter. Dette gjelder ikke søknader som omhandler arrangement i forbindelse med Samenes nasjonaldag og søknad til møteplasser.
 • Søker plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

3 Søknadsbehandling

3.1 Søknadsbehandling

 • Søknader vurderes ut fra bærekraft, samt ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessige, etiske, faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt andre relevante hensyn. Sametinget vektlegger særlig likestillings- og mangfoldsperspektiv ved saksbehandling.
 • Sametinget vil innhente kredittopplysninger om søkeren.
 • Ved behandling av søknader vil Sametinget kunne vurdere søkers/virksomhetens langsiktighet, stabilitet, soliditet og gjennomføringsevne vil bli vurdert.
 • Manglende rapporteringer og forsinkelser av ferdigstillelse i tidligere tilskuddssaker vil bli vektlagt.
 • Behandlingstid:
  • Tilskuddsordninger med åpen søknadsfrist blir behandlet fortløpende og innen tre måneder etter innsendt søknad.
  • Tilskuddsordninger med søknadsfrist blir behandlet innen tre måneder etter søknadsfrist.
 • Sametinget kan ved behov spørre etter mer dokumentasjon.
 • Omfanget av eget arbeid skal vurderes på søkertidspunktet og beskrives i søknaden. Ved eget arbeid stilles det krav om underskrevne timeliste og fastsatt timesats
 • Sametinget tar forbehold om at søknadssum og omfang av prosjekt kan justeres som del av vurderingen av totalrammen for tilskuddsmidler.

3.2 Vedtak og aksept

 • Tilskuddsmottaker skal innen 3 uker etter vedtaksdato sende inn aksept av vilkår for tilskudd via Sametingets tilskuddsportal. Dersom Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere varsel.
 • Den som bekrefter aksept av vilkår, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

3.3 Vilkår for tilskuddsmottaker

 • Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet prosjektet/tiltaket.
 • Samme prosjekt/tiltak kan ikke motta tilskudd over flere av Sametingets tilskuddsordninger.
 • Prosjekt/tiltak som har mottatt støtte fra Sametinget kan ikke tildeles ytterligere tilskudd til samme formål.

3.4 Frist for ferdigstillelse

 • Frist for ferdigstillelse er på 1 år etter tilskuddsbrevet er sendt.
 • Tilskuddsmottaker kan søke om utsatt frist for ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket dersom særlige grunner foreligger, inntil 2 år. Søknad skal begrunnes.

3.5 Endringer i forutsetninger for tilskuddet

 • Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet/tiltaket uten at dette er skriftlig forelagt for og godkjent av Sametinget. Endring av godkjent finansieringsplan og investeringsplan vil alltid regnes som en vesentlig endring.

3.6 Utbetalingsvilkår

 • Tilskuddet utbetales med 50 % etter anmodning når prosjektet/tiltaket starter, og 50 % når prosjektet er avsluttet og regnskap og rapport er godkjent av Sametinget.
 • Dersom søker tidligere har fått innvilget tilskudd fra Sametinget og vilkårene for tilskudd er misligholdt, vil det kunne medføre stans i utbetalinger inntil misligholdet er opphørt.

Selvfølgelig, her er teksten din omformet til HTML: ```html

4 Beregningsregler, definisjoner og EØS-reglement

4.1 Beregningsregler

 • Nedre grense for tilskudd er kr. 10 000. Maksimalt tilskudd er kr. 200 000.
 • Honorar og reisestøtte til samiske kunstnere og kulturutøvere er maksimalt 25 000 kr pr kunstner/artist. 

4.2 Definisjoner

 • Institusjoner, og organisasjoner som mottar direkte tilskudd over Sametingets kulturbudsjett er ikke tilskuddsberettiget.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller prosjekter som er av driftsmessig karakter.
 • Det ytes heller ikke tilskudd til uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.
 • Med driftsbetingede kostnader menes: rentekostnader, gebyrer, andre finanskostnader, skatter og avgifter, strøm, kostnader til lokaler, forsikringer, pensjonskostnader, sosiale kostnader, andre personalkostnader, styrehonorar, kostnader til styre, bedriftsforsamlings- og generalforsamlingsmøter, avskrivinger og nedskrivinger.
 • Ved søknad om støtte til feiring av Samenes nasjonaldag eller samisk uke i forbindelse med nasjonaldagsfeiringen kan det kun ytes støtte til den kulturelle delen av et arrangement.
 • Det ytes ikke tilskudd til:
  • Forprosjekter
  • Seminarer
  • Konferanser
  • Produksjoner til Den kulturelle skolesekken (DKS)

4.3 EØS-regler

 • Sametingets tilskuddsordninger må ligge innenfor rammene av EØS-avtalens regler om statsstøtte. Sametinget er, på lik linje med andre deler av stats-, kommunal- og fylkesforvaltningen, bundet av de bestemmelser EØS-avtalen har nedfelt om adgangen til å tildele offentlig støtte.
 • Tilskuddet kan i enkelte tilfeller tildeles i henhold til EØS – avtalens regler om bagatellmessig støtte. Reglene om bagatellmessig støtte følger av forskrift av 14. november 2008 nr 1213. Ifølge disse reglene kan tilskuddsmottaker ikke motta bagatellmessig støtte på mer enn til sammen 200 000 Euro over et tidsrom på 3 regnskapsår.
 • Før tilskuddet kan utbetales, må tilskuddsmottaker bekrefte overfor Sametinget at det ikke er mottatt bagatellmessig støtte fra andre kilder i utbetalingsåret eller de to foregående årene som sammen med støtte fra Sametinget i gjennomsnitt overstiger NOK 600 000. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i 3 regnskapsår fra tilbudstidspunktet.
 • Dersom tilskuddet ikke er gitt i overensstemmelse med reglene eller mottaker ikke bruker tilskuddet til det formål tilskuddet er gitt til, kan ESA kan pålegge Sametinget å kreve tilskudd tilbake fra mottaker.

5 Rapportering

5.1 Rapportering i henhold til måloppnåelse

 • Tilskuddsmottaker rapporterer på resultater sett i sammenheng med målet til prosjektet/tiltaket. Tilskuddsmottaker skal rapportere på:
  • I hvilken grad ble målgruppen for prosjektet nådd?
  • Hvordan er prosjektet markedsført / promotert?
  • Har søker opplyst om at prosjektet er støttet av Sametinget?
  • Oppnådde søker annen finansiering til prosjektet?
  • I hvilken grad har tilskuddet bidratt at prosjektet ble gjennomført?
 • Disse prosjekter skal i tillegg rapportere på antall besøkende/deltakere på arrangementet:
  • Kulturarrangement med fokus på samisk kunst, kultur og samfunnsdebatt
  • Kunstneriske og kulturelle tiltak med barn og unge.
 • Alle rapporteringer skal gjøres gjennom Sametingets tilskuddsportal

5.2 Rapportering regnskap

 • Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av midlene gjennom Sametingets tilskuddsportal.
 • Regnskapet for bruken av midlene skal vise alle kostnader og inntekter. Dette inkluderer andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet/tiltaket. I regnskapet skal det kun tas med kostnader og inntekter som er direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet/tiltaket.
 • Der det foreligger godkjent kostnadsoverslag, skal regnskapet skal være satt opp slik at det er sammenlignbart med kostnadsoverslaget. Ved vesentlige avvik mellom det godkjente kostnadsoverslaget og regnskapet så skal det kommenteres.
  • Dersom de endelige kostnadene i regnskapet til prosjektet/tiltaket er mindre enn godkjent kostnadsoverslag i vedtaket, vil Sametinget avkorte tilskuddet tilsvarende.
 • Regnskap over bruken av midlene bekreftes på følgende måte:
  • Tilskudd inntil kr 50 000 kan bekreftes med godkjent faktura og bankbekreftelse på at den er betalt.
  • Tilskudd over kr 50 000 bekreftes på følgende måte: Av statsautorisert regnskapsfører eller statsautorisert revisor.
 • Krav om revisjon gjelder ikke virksomheter som revideres av kommunerevisjonen og Riksrevisjonen.
 • For tilskuddsmottaker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal regnskapet vise kostnader og inntekter eksklusive merverdiavgift. Dette gjelder ikke de som er fritatt eller unntatt fra beregning av merverdiavgift.
 • Ved rapportering på eget arbeid kreves det underskrevne timelister. Disse timelistene fylles ut i Sametingets tilskuddsportal.

5.3 Oppfølgning og evaluering

 • Sametinget kan iverksette kontroll hvorvidt midlene nyttes etter forutsetningene.
 • Sametinget kan be om ytterlige opplysninger. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering.

5.4 Tilbakebetaling og annullering av tilskudd

 • Ved ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket skal ubenyttede tilskuddsmidler tilbakebetales til Sametinget.
 • Sametinget krever tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd.
 • Sametinget vil trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom:
  • Tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten.
  • Tilskuddsmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket.
  • Tilskuddet ikke benyttes i henhold til formålet med tildeling og vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet.
  • Det er begjært oppløsning/oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger.
  • Tilskuddsmottaker har solgt investeringen sin innen fem år. Dette gjelder de investeringene som Sametinget har gitt tilskudd til.
 • Dersom mottaker ikke betaler tilbake, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Har du spørsmål?

Emma Margret Skåden
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon +47 78 47 41 01
Inger Tjikkom
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon +47 78 47 40 45
Nanni Mari Westerfjeld
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon +47 78 47 40 25