Prosjektstøtte til samisk litteratur

Prioriteringer i 2024

 • Skjønnlitteratur med originalmanus på samiske språk.
 • Faglitteratur med originalmanus på samiske språk.
 • Oversettelser av skjønnlitteratur til samiske språk.
 • Lydbøker.
 • E-bøker.

Søknadsfrist

 • Åpen søknadsfrist frem til 01.11.2024 kl. 16.00.
 • Søknadene blir behandlet forløpende og innen tre måneder etter innsendt søknad. 

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Regelverket for denne ordningen

1 Mål og prioriteringer for tilskuddsordningen

1.1 Mål for tilskuddsordningen

 • Samisk litteratur som er tilgjengelig på samisk.

1.2 Prioriteringer

 • Skjønnlitteratur med originalmanus på samiske språk. 
 • Faglitteratur med originalmanus på samiske språk. 
 • Oversettelser av skjønnlitteratur til samiske språk.
 • Lydbøker. 
 • E-bøker.

1.3 Kriterier for måloppnåelse

 • Hvilken betydning har ordningen hatt over tid for samisk litteratur.
 • Antall samiskspråklige utgivelser i sin helhet.
 • Antall samiskspråklige utgivelser fordelt på sjanger.
 • Antall samiskspråklige utgivelser fordelt på de ulike samiske språkene.
 • Antall samiskspråklige utgivelser fordelt på ulike målgrupper.
 • Antall samiskspråklige e-bok og lydbokutgivelser språk.

2 Søknadens form og innhold

2.1 Tilskuddsmottaker / Hvem kan søke

 • Foretak.
 • Forlag/foretak som mottar direkte tilskudd til forlagsstøtte over Sametingets budsjett er ikke støtteberettiget over denne søkerbaserte ordningen.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

2.2 Søknadsfrist

 • Sametingsrådet fastsetter søknadsfrist.

2.3 Krav til søknaden

 • Sametingets tilskuddsportal skal benyttes for innsending av søknad.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Søknaden skal være innenfor Sametingets prioriteringer for tilskuddsordningen.
 • Ferdigstilt samiskspråklig manus og avtale med forfattere og eventuelle illustratører skal være vedlagt.
 • Faglig vurdering av manuskriptet fra forlagets redaktør eller ekstern fagkonsulent skal være vedlagt.
 • Ved søknad om oversetting skal en prøveoversettelse på minimum 2 sider vedlegges søknaden sammen med intensjonsavtale med oversetter. I tillegg skal kontrakt med rettighetshaver foreligge.
 • Fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet/tiltaket, inklusiv annen offentlig finansiering.
 • Kostnadene i kostnadsoversikten må dokumenteres med pristilbud.
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvordan bærekraft / birgejupmi er ivaretatt i prosjektet. 
 • Den som signerer søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Søknaden må være innsendt i Sametingets tilskuddsportal før prosjektet / tiltaket er påbegynt.
 • Søker plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

3 Søknadsbehandling

3.1 Søknadsbehandling

 • Søknader vurderes ut fra bærekraft, samt ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessige, etiske, faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt andre relevante hensyn. Sametinget vektlegger særlig likestillings- og mangfoldsperspektiv ved saksbehandling.
 • Følgende litteraturfaglige kriterier legges til grunn for vurderingen av søknaden:
  • Begrunnelse for og formål med produksjonen.
  • Hvorvidt produksjonen er nyskapende og utprøvende.
  • Hvorvidt utgivelsen bidrar til bredde innenfor sin sjanger.
  • Samiske språk.
 • Sametinget vil innhente kredittopplysninger om søkeren.
 • Manglende rapporteringer og forsinkelser av ferdigstillelse i tidligere tilskuddssaker vil bli vektlagt.
 • Behandlingstid:
  • Tilskuddsordninger med åpen søknadsfrist blir behandlet fortløpende og innen tre måneder etter innsendt søknad.
  • Tilskuddsordninger med søknadsfrist blir behandlet innen tre måneder etter søknadsfrist.
 • Sametinget kan ved behov spørre etter mer dokumentasjon.
 • Omfanget av eget arbeid skal vurderes på søkertidspunktet og beskrives i søknaden. Ved eget arbeid stilles det krav om underskrevne timeliste og fastsatt timesats.
 • Sametinget tar forbehold om at søknadssum og omfang av prosjekt kan justeres som del av vurderingen av totalrammen for tilskuddsmidler.

3.2 Vedtak og aksept

 • Tilskuddsmottaker skal innen 3 uker etter vedtaksdato sende inn aksept av vilkår for tilskudd via Sametingets tilskuddsportal. Dersom Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere varsel.
 • Den som bekrefter aksept av vilkår, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

3.3 Vilkår for tilskuddsmottaker

 • Alle søknader som kommer på skjønnlitterære og faglitterære bøker skal også utgis i e-bokformat dersom det tildeles støtte fra Sametinget. Det kan søkes om unntak der det er bøker med illustrasjoner som er krevende å omgjøres til e-bokformat eller ved oversettelser. Unntaket skal argumenteres for i søknaden.
 • Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet prosjektet/tiltaket.
 • Samme prosjekt/tiltak kan ikke motta tilskudd over flere av Sametingets tilskuddsordninger.
 • Prosjekt/tiltak som har mottatt støtte fra Sametinget kan ikke tildeles ytterligere tilskudd til samme formål.
 • Prosjekter som har mottatt støtte fra Sametinget skal sende manus til Sametingets CORPUS. formål.

3.4 Frist for ferdigstillelse

 • Frist for ferdigstillelse er på 1 år etter tilskuddsbrevet er sendt.
 • Tilskuddsmottaker kan søke om utsatt frist for ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket dersom særlige grunner foreligger, inntil 2 år. Søknad skal begrunnes.

3.5 Endringer i forutsetninger for tilskuddet

 • Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet/tiltaket uten at dette er skriftlig forelagt for og godkjent av Sametinget. Endring av godkjent finansieringsplan og investeringsplan vil alltid regnes som en vesentlig endring.

3.6 Utbetalingsvilkår

 • Tilskuddet utbetales med 50 % etter anmodning når prosjektet/tiltaket starter, og 50 % når prosjektet er avsluttet og regnskap og rapport er godkjent av Sametinget.
 • Dersom søker tidligere har fått innvilget tilskudd fra Sametinget og vilkårene for tilskudd er misligholdt, vil det kunne medføre stans i utbetalinger inntil misligholdet er opphørt.

4 Beregningsregler, definisjoner og EØS-reglement

4.1 Beregningsregler

Produksjon og utgivelse av samisk litteratur

a) Forfatterhonorar

 • Faglitteratur kr 100 000.
 • Honorar for oversetting av faglitteratur inntil kr 1 500 pr. side med 2000 anslag.
 • Romaner, noveller og fortellinger kr 110 000.
 • Dikt, skuespill kr 100 000.
 • Småbarnsbøker kr 80 000.
 • Honorar for oversetting av skjønnlitteratur inntil kr 1 500 pr. side med 2000 anslag.

b) Produksjon

For bok og e-bokproduksjon:

 • Totale produksjonskostnader innbefatter teknisk produksjon og redaksjonelle utgifter, og tilskudd beregnes som følger pr. ark (dvs. 16 sider):
  • Vanlig glatt sats (prosa) kr 11 000.
  • Vanskeligere sats (lyrikk og skuespill) kr 14 000.
  • Ebok-tillegg kr 8000.
 • Dersom summen av de ovenstående satsene ikke dekker de totale produksjonskostnader, kan søker legge fram et kostnadsoverslag for det omsøkte prosjekt. Disse må begrunnes skriftlig. Med teknisk produksjon menes format, papirkvalitet, fargebruk, korrekturrettelser, innbinding og omslag.
 • Med redaksjonelle utgifter menes språklig, faglig og pedagogisk bearbeiding og korrekturlesing.

Digitale lydbøker kan få støtte inntil kr 100 000

 • Dersom summen jf. de ovenstående satsene ikke dekker de totale produksjonskostnader, kan søker legge fram et kostnadsoverslag for det omsøkte prosjekt. Disse må begrunnes skriftlig.
 • Med all produksjon menes teknisk produksjon, innlesning og mangfoldiggjøring.

c) Illustrasjonskostnader

 • Illustrasjonshonorarer og kjøp av fotografier beregnes ut fra begrunnet kostnadsoverslag.

d) Generelle kostnader

 • I tillegg kan det av utgiftene under pkt. b) beregnes i-Stil 75 % til generelle kostnader for trykte bøker og inntil 40 % for lydbøker.

e) Markedsføring og distribusjon

 • I tillegg kan tilskuddsmottaker få inntil 40 % av punkt b) til produksjonskostnader til markedsføring og distribusjon.

4.2 Definisjoner

 • Generelle kostnader omfatter andre utgifter forlaget har til utvikling av boka utenom det som fremkommer i punkt b). Det kan være utgifter forlaget har til husleie, kontoradministrasjon, reiser, eksterne konsulenttjenester, opphavsrettigheter, faglig kvalitetssikring, bilderedigering og lignende.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller prosjekter som er av driftsmessig karakter.
 • Det ytes heller ikke tilskudd til uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.
 • Med driftsbetingede kostnader menes: regnskaps- og revisjonshonorar, rentekostnader, gebyrer, andre finanskostnader, skatter og avgifter, strøm, kostnader til lokaler, forsikringer, pensjonskostnader, sosiale kostnader, andre personalkostnader, styrehonorar, kostnader til styre, bedriftsforsamlings- og generalforsamlingsmøter, avskrivinger og nedskrivinger.
 • Med sosiale kostnader menes: Personalgaver, kurs for arbeidstakere, fri kantine og andre lignende goder.

4.3 EØS-regler

 • Sametingets tilskuddsordninger må ligge innenfor rammene av EØS-avtalens regler om statsstøtte. Sametinget er, på lik linje med andre deler av stats-, kommunal- og fylkesforvaltningen, bundet av de bestemmelser EØS-avtalen har nedfelt om adgangen til å tildele offentlig støtte.
 • Tilskuddet kan i enkelte tilfeller tildeles i henhold til EØS – avtalens regler om bagatellmessig støtte. Reglene om bagatellmessig støtte følger av forskrift av 14. november 2008 nr 1213. Ifølge disse reglene kan tilskuddsmottaker ikke motta bagatellmessig støtte på mer enn til sammen 200 000 Euro over et tidsrom på 3 regnskapsår.
 • Før tilskuddet kan utbetales, må tilskuddsmottaker bekrefte overfor Sametinget at det ikke er mottatt bagatellmessig støtte fra andre kilder i utbetalingsåret eller de to foregående årene som sammen med støtte fra Sametinget i gjennomsnitt overstiger NOK 600 000. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i 3 regnskapsår fra tilbudstidspunktet.
 • Dersom tilskuddet ikke er gitt i overensstemmelse med reglene eller mottaker ikke bruker tilskuddet til det formål tilskuddet er gitt til, kan ESA kan pålegge Sametinget å kreve tilskudd tilbake fra mottaker.

5 Rapportering

5.1 Rapportering i henhold til måloppnåelse

 • Tilskuddsmottaker rapporterer på resultater sett i sammenheng med målet til prosjektet/tiltaket.
 • Tilskuddsordningen har følgende rapporteringskriterier:
  • Hvilken sjanger ble utgivelsen utgitt på?
  • Hvilken samiske språk ble utgivelsen utgitt på?
  • Målgruppen for utgivelsen?
  • Hvilken plattform ble utgivelsen utgitt på?
  • Hvordan er utgivelsen markedsført og distribuert?
  • Har søker opplyst om at utgivelsen er støttet av Sametinget?
  • Oppnådde søker annen finansiering til utgivelsen?
 • 5 eksemplarer av det ferdigstilte produktet skal sendes Sametinget sammen med anmodning om sluttutbetaling. Disse skal sendes til Sametinget i Karasjok. Siste del av utbetalingen foretas ikke før disse er levert.
 • E-bøker skal gjøres tilgjengelig for Sametinget ved rapportering. Det skal vises til at det er gjort avtale om utlån av e-bøker med bokbasen eller biblioteksentralen.
 • Lydbøker skal gjøres tilgjengelig for Sametinget ved rapportering.
 • Alle rapporteringer skal gjøres gjennom Sametingets tilskuddsportal.

5.2 Rapportering regnskap

 • Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av midlene gjennom Sametingets tilskuddsportal.
 • Regnskapet for bruken av midlene skal vise alle kostnader og inntekter. Dette inkluderer andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet/tiltaket. I regnskapet skal det kun tas med kostnader og inntekter som er direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet/tiltaket.
 • Der det foreligger godkjent kostnadsoverslag, skal regnskapet skal være satt opp slik at det er sammenlignbart med kostnadsoverslaget. Ved vesentlige avvik mellom det godkjente kostnadsoverslaget og regnskapet så skal det kommenteres.
  • Dersom de endelige kostnadene i regnskapet til prosjektet/tiltaket er mindre enn godkjent kostnadsoverslag i vedtaket, vil Sametinget avkorte tilskuddet tilsvarende.
 • Regnskap over bruken av midlene bekreftes på følgende måte:
  • Tilskudd inntil kr 50 000 kan bekreftes med godkjent faktura og bankbekreftelse på at den er betalt.
  • Tilskudd over kr 50 000 bekreftes på følgende måte: Av statsautorisert regnskapsfører eller statsautorisert revisor.
 • Krav om revisjon gjelder ikke virksomheter som revideres av kommunerevisjonen og Riksrevisjonen.
 • For tilskuddsmottaker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal regnskapet vise kostnader og inntekter eksklusive merverdiavgift. Dette gjelder ikke de som er fritatt eller unntatt fra beregning av merverdiavgift.
 • Ved rapportering på eget arbeid kreves det underskrevne timelister. Disse timelistene fylles ut i Sametingets tilskuddsportal.

5.3 Oppfølgning og evaluering

 • Sametinget kan iverksette kontroll hvorvidt midlene nyttes etter forutsetningene.
 • Sametinget kan be om ytterlige opplysninger. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering.

5.4 Tilbakebetaling og annullering av tilskudd

 • Ved ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket skal ubenyttede tilskuddsmidler tilbakebetales til Sametinget.
 • Sametinget krever tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd.
 • Sametinget vil trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom:
  • Tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten.
  • Tilskuddsmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket.
  • Tilskuddet ikke benyttes i henhold til formålet med tildeling og vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet.
  • Det er begjært oppløsning/oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger.
  • Tilskuddsmottaker har solgt investeringen sin innen fem år. Dette gjelder de investeringene som Sametinget har gitt tilskudd til.
 • Dersom mottaker ikke betaler tilbake, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Har du spørsmål?

Johan Matteus Triumf
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon +47 78 48 42 81
Emma Margret Skåden
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon +47 78 47 41 01