Duodji: Velferdsordninger

Prioriteringer i 2024

 • Foreldrepenger.
 • Sykepengeordning.

Søknadsfrist

 • 01.11.2024 kl. 16.00.

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Regelverket for denne ordningen

1 Mål og prioriteringer for tilskuddsordningen

1.1 Mål for tilskuddsordningen

 • Gode velferdsordninger for duodjiutøvere.

1.2 Prioriteringer

 • Foreldrepenger.
 • Sykepengeordning.

1.3 Kriterier for måloppnåelse

 • Antall tilskudd gitt.

2 Søknadens form og innhold

2.1 Tilskuddsmottaker / Hvem kan søke

 • Duodjiutøvere.

2.2 Søknadsfrist

 • Sametingsrådet fastsetter søknadsfrist.

2.3 Krav til søknaden

 • Sametingets tilskuddsportal skal benyttes for innsending av søknad.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Søknaden skal være innenfor Sametingets prioriteringer for tilskuddsordningen.
 • Refusjonen det søkes om kan ikke være eldre enn 1 år.
 • Følgende vedlegg skal følge søknaden:
  • For fødsel/adopsjon: Dokumentasjon fra folkeregisteret.
  • For refusjon av tilleggspremie: Faktura på tilleggspremie og dokumentasjon på innbetalt tilleggspremie.
  • For Barseltilskudd: Dokumentasjon på inntekt for foregående år.
 • Søker plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden.

3 Søknadsbehandling

3.1 Søknadsbehandling

 • Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Søknader blir behandlet fortløpende og innen tre måneder fra vi har mottatt søknaden.
 • Sametinget kan ved behov spørre etter mer dokumentasjon.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.

3.2 Vedtak og aksept

 • Tilskuddsmottaker skal innen 3 uker etter vedtaksdato sende inn aksept av vilkår for tilskudd via Sametingets tilskuddsportal. Dersom Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere varsel.

3.3 Vilkår for tilskuddsmottaker

 • Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet prosjektet/tiltaket.
 • Samme prosjekt/tiltak kan ikke motta tilskudd over flere av Sametingets tilskuddsordninger.
 • Prosjekt/tiltak som har mottatt støtte fra Sametinget kan ikke tildeles ytterligere tilskudd til samme formål.

3.4 Utbetalingsvilkår

 • Utbetaling av tilskuddet i sin helhet skjer når aksept av vilkår er sendt inn av søker i Sametingets tilskuddsportal.

4 Beregningsregler, definisjoner og EØS-reglement

4.1 Beregningsregler

 • Foreldrepenger og barseltilskudd er på kr 30 000.
 • For å motta foreldrepenger eller barseltilskudd kan ikke foreldre ha inntekt over 5G.
 • Tilleggspremie til Folketrygden for økning av sykepenger til 100 % av pensjonsgivende inntekt fra dag 17. Tilleggspremien er 3,1 % av årsinntekten. Ordningen tilsvarer ordningen i reindriftsavtalen og jordbruksavtalen.

5 Rapportering

5.1 Oppfølgning og evaluering

 • Sametinget kan iverksette kontroll hvorvidt midlene nyttes etter forutsetningene.
 • Sametinget kan be om ytterlige opplysninger. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering.

5.2 Tilbakebetaling og annullering av tilskudd

 • Sametinget krever tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd.
 • Sametinget kan trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom:
  • Tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten.
  • Tilskuddsmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket.
  • Tilskuddet ikke benyttes i henhold til formålet med tildeling og vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet.
  • Det er begjært oppløsning/oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger.
 • Dersom mottaker ikke betaler tilbake, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Har du spørsmål?

Cecilie Samuelsen Fagerheim
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon +47 78 47 41 05