Samisk reiseliv, kreative næringer og samisk mat - søkerbasert tilskudd

Åpen søknadsfrist frem til 01.11.23

Søknadsskjema - Samisk reiseliv, kreative næringer og samisk mat

For de økonomiske virkemidlene som ytes over næringskapittelet, gjelder virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området).

Oversikt over kommuner som er med i virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området)

Mål for tilskuddsordningen:

 • Koble, styrke og samordne samisk reiseliv, kreative næringer og samiske matprodusenter/-leverandører.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Prosjekter/tiltak som gir nye og innovative produkter og tjenester med basis i samisk kulturuttrykk
 • Prosjekter og tiltak som bidrar til at produkter og tjenester fra disse sektorene når nye og større markeder.
 • Prosjekter og tiltak som formidler og fremstiller samisk kultur og historie på en innovativ måte
 • Investeringer som styrker inntjeningen og er nødvendig for å skape større lønnsomhet for bransjene samisk reiseliv, kreative næringer og samisk mat.
 • Prosjekter og tiltak som legger til rette for å koble aktører i de nevnte bransjene og som kobler dem opp mot FoU- og utviklingsmiljø, herunder nettverksbygging, kompetanseheving og markedsutvikling.

Hvem kan få tilskudd:

 • Enkeltpersonforetak.
 • Aksjeselskap.
 • Foreninger og stiftelser som kan vise til at prosjektet/tiltaket kommer privat næringsliv til gode.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som søker prosjekter eller tiltak der samiske kulturelementer utgjør en sentral del av virksomheten

Så mye kan du få i støtte:

 • Inntil 50% tilskudd av godkjente kostnader, maksimalt tilskudd er kr 500 000.
 • Nedre grense for tilskudd er kr. 30 000.
 • Sametinget deltar ikke i finansiering av prosjekter som har et kostnadsoverslag over kr. 8 000 000.
 • Eget arbeid kan ikke overstige 20% av godkjente prosjektkostnader.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 50%.
 • Det ytes ikke tilskudd til grunnlagsinvesteringer kjøretøy, førerkort, jordbruksredskaper, varekostnader, vedlikehold, driftsbetingede kostnader, sosiale kostnader, tiltak som virker konkurransevridende, produksjonslokaler, utleiebygg, lagerbygg og redskapshus, kjøp av eiendommer, leasing, rene utskiftinger, brukte maskiner og utstyr, lønnskostnader, grunnutdanning og til tiltak som finansieres over offentlige budsjettposter. Deltakelse på kurs, seminarer og konferanser støttes ikke, og heller ikke arrangering av disse

Særregler for etablerertilskudd

 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 75 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.
 • Sametinget kan bidra med tilskudd inntil 75 % av godkjent kostnadsramme. Maksimalt tilskudd er inntil kr. 250 000.
 • Etablerertilskuddet kan for eksempel ytes til delvis dekning av egen lønn, konsulentbistand til f. eks. kunde- eller markedsundersøkelser, testing av produkter og/eller tjenester i forbindelse med å sjekke markedet, reisekostnader, mindre investeringer og andre kostnader som naturlig påløper i etablererfasen. Dekning av egen lønn kan ikke kombineres med å legge inn eget arbeid som en kostnadspost i prosjektet.
 • Egen lønn kan utgjøre inntil kr. 15 000 per måned.
 • Maksimalt kan det gis lønnsdekning i totalt 9 måneder.
 • Utgifter til gebyrer mv. til offentlige instanser dekkes ikke.
 • Deltakelse på kurs, seminarer og konferanser støttes ikke, og heller ikke arrangering av disse. Det kan gis unntak for kostnader til kurs dersom kursinnholdet vurderes som særlig relevant for bedriftsetableringen

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk samisk reiseliv, kreative næringer og samisk mat - søkerbaserte tilskudd 2023 (PDF, 220 kB)

Søknadsskjema - Samisk reiseliv, kreative næringer og samisk mat

Har du spørsmål?

Per Oskar Andersen
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon 78 47 40 15