Dokumenteringstiltak

Prioriteringer i 2024

 • Innsamling og formidling av samiske stedsnavn.
 • Terminologiprosjekter.
 • Utvikle ordbøker på samisk.

Søknadsfrist

 • Åpen søknadsfrist frem til 01.11.24 kl. 16.00.
 • Søknadene blir behandlet forløpende og innen tre måneder etter innsendt søknad. 

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Regelverket for denne ordningen

1 Mål og prioriteringer for tilskuddsordningen

1.1 Mål for tilskuddsordningen

 • Organisasjoner samler inn og formidler stedsnavn, ord og tradisjonell kunnskap.

1.2 Prioriteringer

 • Innsamling og formidling av samiske stedsnavn.
 • Terminologiprosjekter.
 • Utvikle ordbøker på samisk.

1.3 Kriterier for måloppnåelse

 • Stedsnavn som er tilgjengelige for folk.
 • Nye samiske ordbøker som er tilgjengelige for folk.
 • Nye termer som er tilgjengelige for folk.

2 Søknadens form og innhold

2.1 Tilskuddsmottaker / Hvem kan søke

 • Offentlige og private organisasjoner/institusjoner/bedrifter.
 • Samiske språksentra som mottar direkte støtte over Sametingets budsjett kan ikke søke.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

2.2 Søknadsfrist

 • Sametingsrådet fastsetter søknadsfrist.

2.3 Krav til søknaden

 • Sametingets tilskuddsportal skal benyttes for innsending av søknad.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Søknaden skal være innenfor Sametingets prioriteringer for tilskuddsordningen.
 • Fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet/tiltaket, inklusiv annen offentlig finansiering.
 • Kostnadene i kostnadsoversikten må dokumenteres med pristilbud
 • Prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets mål, faglig innhold, målgruppe, framdriftsplaner og planlagt ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket.
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvordan bærekraft / birgejupmi er ivaretatt i prosjektet. 
 • Den som signerer søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Søknaden må være innsendt i Sametingets tilskuddsportal før prosjektet / tiltaket er påbegynt.
 • Søker plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

3 Søknadsbehandling

3.1 Søknadsbehandling

 • Søknadene vurderes og behandles i henhold til Sametingets mål for tilskuddsordningen, prioriteringer og regelverket for tilskuddsordningen.
 • Søknader vurderes ut fra bærekraft, samt ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessige, etiske, faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt andre relevante hensyn. Sametinget vektlegger særlig likestillings- og mangfoldsperspektiv ved saksbehandling.
 • Sametinget vil innhente kredittopplysninger om søkeren.
 • Manglende rapporteringer og forsinkelser av ferdigstillelse i tidligere tilskuddssaker vil bli vektlagt.
 • Behandlingstid:
  • Tilskuddsordninger med åpen søknadsfrist blir behandlet fortløpende og innen tre måneder etter innsendt søknad.
  • Tilskuddsordninger med søknadsfrist blir behandlet innen tre måneder etter søknadsfrist.
 • Sametinget kan ved behov spørre etter mer dokumentasjon.
 • Omfanget av eget arbeid skal vurderes på søkertidspunktet og beskrives i søknaden. Ved eget arbeid stilles det krav om underskrevne timeliste og fastsatt timesats
 • Sametinget tar forbehold om at søknadssum og omfang av prosjekt kan justeres som del av vurderingen av totalrammen for tilskuddsmidler
 • Sametinget kan av budsjettmessige årsaker prioritere søknader i henhold til følgende; geografisk fordeling, språklig representasjon mellom de samiske språkene og rettferdig fordeling mellom søkere.

3.2 Vedtak og aksept

 • Tilskuddsmottaker skal innen 3 uker etter vedtaksdato sende inn aksept av vilkår for tilskudd via Sametingets tilskuddsportal. Dersom Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere varsel.
 • Den som bekrefter aksept av vilkår, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

3.3 Vilkår for tilskuddsmottaker

 • Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet prosjektet/tiltaket.
 • Samme prosjekt/tiltak kan ikke motta tilskudd over flere av Sametingets tilskuddsordninger. 
 • Prosjekt/tiltak som har mottatt støtte fra Sametinget kan ikke tildeles ytterligere tilskudd til samme formål.  

   
 • For terminologiprosjekter:  
  For terminologiprosjekter skal Sametingets retningslinjer for terminologiarbeid følges. Disse finnes på Sametingets nettside. Termer skal føres inn i et Excel-dokument. Honorar til informant skal være med i prosjektets budsjett. Nye termer som lages, skal sendes til Sametinget og Sámi Giellagáldu straks prosjektet er ferdigstilt. Sámi Giellagáldu registrerer termene på nettsiden: Termwiki: https://satni.uit.no/termwiki/index.php, og publiserer termene etter at de er normert i term- og orddatabanken satni.org. Sametinget gir støtte til terminologiprosjekter med det forbehold at Sametinget har rett til å publisere termene og prosjektresultatene, og å gi materialet til forskning og undervisning.

 

 • For stedsnavnprosjekter:  
  For stedsnavnprosjekter skal retningslinjer fastsatt av Sametinget ved navnekonsulenttjenesten følges. Disse finnes på Sametingets nettside. Honorar til informant skal være med i prosjektets budsjett. Minst en i prosjektet skal ha formell kompetanse i samisk språk på høgskole-/universitetsnivå. For innsamling av stedsnavn kreves det at tilskuddsmottaker gjennomfører kurs i innsamling av stedsnavn som Sametinget arrangerer. Kopi av eller originale materialer av alt innsamlet materiale skal leveres til Sametinget i elektronisk form straks prosjektet er avsluttet. Sametinget gir støtte til stedsnavnprosjekter med det forbehold at Sametinget har rett til å benytte innsamlet materiale til daglig arbeid med stedsnavn, forelesninger, skriv og forskning. Det gis kun midler til stedsnavnprosjekter for ikke tidligere registrerte stedsnavn. Dette gjelder ikke tilleggsopplysninger eller kommentarer til tidligere registreringer.

 

 • Tilskuddsmottaker skal avtale å overlate ordbokens/ordlistens tekst i elektronisk format, uten vederlag, til Divvun, Senter for samisk språkteknologi og Senter for samisk leksikografi ved Norges Arktiske Universitet - UiT.  Disse skal kunne bruke ordbokens/ordlistens tekst til følgende formål: 
  • Drive vitenskapelig forskning
  • Trekke ut egenskaper ved språket i tekstene (for eksempel statistiske data, grammatiske data, grammatiske egenskaper og ord)
  • Publisere korte eksempelsitat 
  • Bruke tekstene for kommersielle og ikke-kommersielle språkteknologiske formål som ikke bryter med opphavsrettslovene. Eksempel er retteprogram, språklæringsprogram og maskinoversetting.
  • Oppdatering og utgivelse eller publisering av samiske ordbøker/ordlister
  • Arbeid med samisk terminologi.

3.4 Frist for ferdigstillelse

 • Frist for ferdigstillelse er på 1 år etter tilskuddsbrevet er sendt.
 • Tilskuddsmottaker kan søke om utsatt frist for ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket dersom særlige grunner foreligger, inntil 2 år. Søknad skal begrunnes.

3.5 Endringer i forutsetninger for tilskuddet

 • Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet/tiltaket uten at dette er skriftlig forelagt for og godkjent av Sametinget. Endring av godkjent finansieringsplan og investeringsplan vil alltid regnes som en vesentlig endring.

3.6 Utbetalingsvilkår

 • Tilskuddet utbetales med 50 % etter anmodning når prosjektet/tiltaket starter, og 50 % når prosjektet er avsluttet og regnskap og rapport er godkjent av Sametinget.
 • Dersom søker tidligere har fått innvilget tilskudd fra Sametinget og vilkårene for tilskudd er misligholdt, vil det kunne medføre stans i utbetalinger inntil misligholdet er opphørt. 

4 Beregningsregler, definisjoner og EØS-reglement

4.1 Beregningsregler

 • Det kan gis tilskudd med inntil kr. 300 000.

Ikke støtteberettigede kostnader:

 • Prosjekter som faller inn under opplæringslovens virkeområde og er lovpålagte oppgaver for skoleeiere.
 • Oversetting av litteratur, nettsider, informasjonsmateriell samt tekstoversettinger. 
 • Innkjøp av elektronisk utstyr.
 • Det ytes ikke tilskudd til følgende: vedlikehold, uspesifiserte utgifter, kostnader knyttet til daglig drift av virksomheten, sosiale utgifter, tiltak som virker konkurransevridende, utleiebygg, lagerbygg, kjøp av eiendommer, leasing, kjøretøy, investeringer og rene utskiftinger. Andre utgifter som Sametinget ikke anser som nødvendige for gjennomføring av tiltaket. 
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100% av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.

4.2 Definisjoner

 • Med driftsbetingede kostnader menes: regnskaps- og revisjonshonorar, rentekostnader, gebyrer, andre finanskostnader, skatter og avgifter, strøm, kostnader til lokaler, forsikringer, pensjonskostnader, sosiale kostnader, andre personalkostnader, styrehonorar, kostnader til styre, bedriftsforsamlings- og generalforsamlingsmøter, avskrivinger og nedskrivinger.
 • Med sosiale kostnader menes: Personalgaver, kurs for arbeidstakere, fri kantine og andre lignende goder.
 • Med kjøretøy menes: Kjøretøy i henhold til kapittel 2 i FOR-1994-10-04-918 Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

4.3 EØS-regler

 • Sametingets tilskuddsordninger må ligge innenfor rammene av EØS-avtalens regler om statsstøtte. Sametinget er, på lik linje med andre deler av stats-, kommunal- og fylkesforvaltningen, bundet av de bestemmelser EØS-avtalen har nedfelt om adgangen til å tildele offentlig støtte.
 • Tilskuddet kan i enkelte tilfeller tildeles i henhold til EØS – avtalens regler om bagatellmessig støtte. Reglene om bagatellmessig støtte følger av forskrift av 14. november 2008 nr 1213. Ifølge disse reglene kan tilskuddsmottaker ikke motta bagatellmessig støtte på mer enn til sammen 200 000 Euro over et tidsrom på 3 regnskapsår.
 • Før tilskuddet kan utbetales, må tilskuddsmottaker bekrefte overfor Sametinget at det ikke er mottatt bagatellmessig støtte fra andre kilder i utbetalingsåret eller de to foregående årene som sammen med støtte fra Sametinget i gjennomsnitt overstiger NOK 600 000. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i 3 regnskapsår fra tilbudstidspunktet.
 • Dersom tilskuddet ikke er gitt i overensstemmelse med reglene eller mottaker ikke bruker tilskuddet til det formål tilskuddet er gitt til, kan ESA pålegge Sametinget å kreve tilskudd tilbake fra mottaker. 

5 Rapportering

5.1 Rapportering i henhold til måloppnåelse

 • Tilskuddsmottaker rapporterer på resultater sett i sammenheng med målet til prosjektet/tiltaket. 
  • Hvordan har prosjektet bidratt til at befolkningen har mulighet til å bruke, lære og/eller utviklet samisk språk
  • Beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet

 

Disse prosjekter skal i tillegg rapportere følgende:

Stedsnavn:

 • Antall innsamlede stedsnavn
 • Innsamlingsområdet

Ordbøker:

 • På hvilket språk er ordboka

Terminologiprosjekter:

 • Hvilke fagområder termene omfatter
 • Antall termer som er laget

 

Alle rapporteringer skal gjøres gjennom Sametingets tilskuddsportal.

5.2 Rapportering regnskap

 • Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av midlene gjennom Sametingets tilskuddsportal.
 • Regnskapet for bruken av midlene skal vise alle kostnader og inntekter. Dette inkluderer andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet/tiltaket. I regnskapet skal det kun tas med kostnader og inntekter som er direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet/tiltaket.
 • Der det foreligger godkjent kostnadsoverslag, skal regnskapet skal være satt opp slik at det er sammenlignbart med kostnadsoverslaget. Ved vesentlige avvik mellom det godkjente kostnadsoverslaget og regnskapet så skal det kommenteres.
  • Dersom de endelige kostnadene i regnskapet til prosjektet/tiltaket er mindre enn godkjent kostnadsoverslag i vedtaket, vil Sametinget avkorte tilskuddet tilsvarende.
 • Regnskap over bruken av midlene bekreftes på følgende måte:
  • Tilskudd inntil kr 100 000 kan bekreftes med godkjent faktura og bankbekreftelse på at den er betalt.
  • Tilskudd over kr 100 000 bekreftes på følgende måte: Av statsautorisert regnskapsfører eller statsautorisert revisor.
 • Krav om revisjon gjelder ikke virksomheter som revideres av kommunerevisjonen og Riksrevisjonen.
 • For tilskuddsmottaker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal regnskapet vise kostnader og inntekter eksklusive merverdiavgift. Dette gjelder ikke de som er fritatt eller unntatt fra beregning av merverdiavgift.
 • Ved rapportering på eget arbeid kreves det underskrevne timelister. Disse timelistene fylles ut i Sametingets tilskuddsportal.

5.3 Oppfølgning og evaluering

 • Sametinget kan iverksette kontroll hvorvidt midlene nyttes etter forutsetningene.
 • Sametinget kan be om ytterlige opplysninger. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering.

5.4 Tilbakebetaling og annullering av tilskudd

 • Ved ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket skal ubenyttede tilskuddsmidler tilbakebetales til Sametinget.
 • Sametinget krever tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd.
 • Sametinget vil trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom:
  • Tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten.
  • Tilskuddsmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket.
  • Tilskuddet ikke benyttes i henhold til formålet med tildeling og vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet.
  • Det er begjært oppløsning/oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger.
  • Tilskuddsmottaker har solgt investeringen sin innen fem år. Dette gjelder de investeringene som Sametinget har gitt tilskudd til.
 • Dersom mottaker ikke betaler tilbake, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

 

Tilrådninger ved innsamling av stedsnavn (PDF, 2 MB)

Skjema for stedsnavnprosjekter (DOCX, 28 kB)

Terminilogiarbeid - veiledningshefte (PDF, 406 kB)

Skjema for terminilogiarbeid (XLSX, 17 kB)