Språkutviklingstiltak

Søknadsfrist: Åpen søknadsfrist frem til 01.11.23.

Søknadsskjema - Språkutviklingstiltak

Mål for tilskuddsordningen:

 • Organisasjoner utvikler og gir opplæring i samisk språk.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Utvikle samiske applikasjoner og spill.
 • Oversette applikasjoner og spill til samisk.
 • Samiskkurs for voksne.
 • Samiske språkarenaer.
 • Oversette Bibeltekster til sør- og lulesamisk.
 • Samiskspråklige digitale arenaer for barn og unge, som for eksempel e-sport og sosiale medier.
 • Språkutviklingstiltak for språksentrene som er i etableringsfasen.
 • Grenseoverskridende språksamarbeid.

Hvem kan få tilskudd:

 • Offentlige og private organisasjoner/institusjoner/bedrifter som er registrert i Enhetsregisteret i Norge, med unntak av samiske språksentra som mottar direkte støtte over Sametingets budsjett kan søke.

Så mye kan du få i støtte:

 • Det kan gis tilskudd med inntil kr 300 000 til språkprosjekter.
 • Til samiskspråklige digitale arenaer for barn og unge kan det gis tilskudd på inntil kr
  40 000.

For samiske språksentre under etablering:

Samiske språksentre under etablering kan søke om tilskudd i oppstartsfasen. Etter oppstartfasen kan språksenteret søke om å komme inn i Sametingets budsjett for årlig grunntilskudd og aktivitetstilskudd. Oppstartstilskuddet er et aktivitetstilskudd og skal brukes til språkkurs og språkarenaer. Antall språktiltak skal økes for hvert år. Det er mulig å få oppstartstilskudd i 3 år.

Oppstartstilskudd kan innvilges inntil:

 • 1. år: kr 400 000
 • 2. år: kr 500 000
 • 3. år: kr 600 000

Ikke støtteberettigede kostnader:

 • Prosjekter som faller inn under opplæringslovens virkeområde og er lovpålagte oppgaver for skoleeiere.
 • Oversetting av litteratur, nettsider, informasjonsmateriell samt tekstoversettinger. Dette gjelder ikke for oversetting av bibel, applikasjoner eller spill.
 • Innkjøp av elektronisk utstyr eller leker.
 • Det ytes ikke tilskudd til følgende: vedlikehold, uspesifiserte utgifter, kostnader knyttet til daglig drift av virksomheten, sosiale utgifter, tiltak som virker konkurransevridende, utleiebygg, lagerbygg, kjøp av eiendommer, leasing, kjøretøy, investeringer og rene utskiftinger. Andre utgifter som Sametinget ikke anser som nødvendige for gjennomføring av tiltaket.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100% av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for språkutviklingstiltak 2023 (PDF, 252 kB)

Søknadsskjema - Språkutviklingstiltak

 

Har du spørsmål?

Anne Kemi
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-post
Telefon 78 48 42 44
Anne Marie Hætta
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 58