Forbedringspotensial i utvikling og markedsføring av samiske læremidler

Sametingets organisering av læremiddelutvikling er evaluert, og resultatet viser at det er forbedringspotensial i organisering, utforming og forvaltning av læremiddelutviklingen og tilgjengeliggjøring av samiske læremidler.

Vista Analyse har på oppdrag fra Sametinget evaluert Sametingets tilskuddsordning for læremiddelutvikling, og utredet hvordan læremidlene blir markedsført og tilgjengeliggjort for lærere. Utredningen omfatter perioden 2012-2020 og evalueringsgrunnlag er dokumentanalyse og intervjuer med Sametingsrådet, Sametingets administrasjon som forvalter tilskuddet, tilskuddsmottakere, brukere og formidlere av læremidlene.

Les rapporten: VA-rapport 2021-26 Evaluering av Sametingets tilskuddsordning for læremidler (PDF, 2 MB)

Utredningen viser at vi har utfordringer innen samisk læremiddelutvikling, men viser også at utformingen og forvaltningen av tilskuddsordningen for læremiddelutvikling fremstår som relativt god.

– Jeg ser utfordringene vi står overfor, men er samtidig veldig glad for at evalueringen konkluderer med at dagens forvaltning av tilskuddsordningen er god, og at evalueringen derfor ikke anbefaler større endringer på dette feltet, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Hovedutfordringen på produksjonskapasitet og fremdrift på læremiddelutviklingen ligger i knapphet på forfatter og oversetterressurser, og begrenset tilskuddsramme. Evalueringen anbefaler flere direkte og indirekte tiltak for å få til en mer effektiv produksjon. Den foreslår blant annet å øke tilskuddssatser og justere søknadsfrist og tildelingsdato for å bidra til styrket rekruttering.

Evalueringen viser at målet om å utvikle samiske læremidler i alle fag på tre samiske språk i en læreplanperiode, ikke er nådd. Kun 39 prosent av fagene hadde i 2018 helt eller delvis dekkende læremiddel på nordsamisk etter gjeldende læreplan, og for lule- og sørsamisk var andelen henholdsvis 19 og 24 prosent. De eksisterende økonomiske rammene tilsier at Sametinget må senke ambisjonsnivået i målformuleringen.

Videre indikerer intervjuene at lærere opplever å ha dårlig oversikt over tilgjengelige læremidler. Det er viktig at lærerne kjenner til læremidlene som produseres, og at disse kommer frem til brukerne. Sametinget ser at markedsføring og tilgjengeliggjøring av samiske læremidler krever en tydelig og mer målrettet innsats både av Sametinget og forlagene.

Utredningen peker på at man må jobbe for å få til en mer effektiv terminologiutvikling og bedre koordinering av tilgjengelige ressurser innen opplæring og læremiddelproduksjon.

Forbedringspotensialet ligger i å tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom tilskuddsmottaker, Sametingets læremiddelsentral og læremiddelportalen Ovttas. Læremidlene må merkes godt, slik at de er lett søkbare i forhold til læreplaner og kompetansemål på ulike årstrinn. Ifølge evalueringen oppleves læremiddelportalen som krevende å bruke. Denne bør forbedres, slik at flere lærere kan og vil ta den i bruk.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen ser nytten av den eksterne evalueringen, og mener at Sametinget har fått et godt kunnskapsgrunnlag for å forbedre organisering, utforming og forvaltning av læremiddelutviklingen og tilgjengeliggjøring av samiske læremidler.

– Sametinget vil følge opp anbefalinger i nær dialog med aktuelle samarbeidsparter og aktører, sier Mikkelsen.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no