Vil ha flere samiske språkforvaltningskommuner

Regjeringen forslår tre kategorier med ulik grad av forpliktelser og rettigheter, som vil gjøre det lettere for kommuner å bli en samisk forvaltningskommune. Sametinget er glad for endringen, men minner om at regjeringen også må styrke de økonomiske rammene til kommunene.

Regjeringen foreslår endringer i samelovens språkregler. Fredag i forrige uke ble lovforslaget lagt frem i Kongen i statsråd og det har vært konsultasjoner om forslaget mellom Sametinget og regjeringen.

Et av hovedgrepene er å dele inn det som i dag er forvaltningsområdet for samiske språk inn i tre ulike kommunekategorier, der forpliktelsene for kommunen og rettighetene for de samisktalende innbyggerne er ulike. 

- Vi vet at det er store forskjeller på språksituasjonene i språkforvaltningskommunene i dag, og det har derfor vært viktig å jobbe for å endre og justere lovteksten for å komme dette i møte. Men en lovfesting av kommunekategorier, som er tilpasset behovene i de ulike kommunene, kan ikke alene løse utfordringene med at språksituasjonene er så ulike i de forskjellige kommunene, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Økonomien må også styrkes

Mikkelsen peker på at økonomiske virkemidler, i hovedsak tospråklighetstilskudd til kommuner og fylkeskommuner, vil være av like stor betydning for å sikre at de ulike kommunene i de ulike kategoriene skal være i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til loven. Det er også viktig med gode økonomiske rammer for at kommunene kan igangsette gode tiltak for å styrke og utvikle det samiske språket i sin kommune.

Det er Sametinget som tildeler kommunene tospråklighetstilskudd.

- Lovproposisjonen viser flere steder til at tospråklighetstilskuddet er et viktig virkemiddel, men en forutsetning for at tospråklighetstilskuddet skal være et slikt verktøy, er at den samlede overføringen til Sametinget over statsbudsjettet økes betraktelig, sier han.

Sametinget har bidratt i arbeidet med forslag til endringer i samelovens språkregler, som vil bety en endring på dagens forvaltningsområde for samiske språk, til en ordning med differensierte rettigheter. I dag er forpliktelsene like for alle kommuner som er med i språkforvaltningsområdet.

Forslaget om å endre på denne ordningen kom fra det regjeringsoppnevnte språkutvalget som la frem NOU 2016: 18 Hjertespråket, og som Sametinget tok initiativ til.

Ny tilskuddsmodell til de samiske kommunene

Med den nye ordningen skal Sametinget nå i gang med å se på en ny tilskuddsmodell til de samiske kommunene.

- Med differensiering av rettigheter, vil det være også nødvendig å differensiere tilskuddsmodellen, ikke bare for nye kommune, men også for kommunene som i dag er en del av språkforvaltningsområdet, sier Mikkelsen.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) uttaler at et mer fleksibelt regelverk vil styrke det videre språkarbeidet i kommunene. Sametingsrådet er enig, og ser frem til å ønske flere kommuner med i ordningen.

- Det er første gang at vi har fått en helhetlig gjennomgang av samelovens språkregler. For Sametinget har det vært viktig å få på plass et lovverk hvor ingen mister språkrettigheter, og at vi får mulighet til å invitere flere kommuner inn i forvaltningsområdet for samiske språk, blant annet kystkommuner i Finnmark, sier Mikkelsen.

Fortsatt gjenstår det arbeid på språkfeltet

Sametinget har vært tydelig på at det samiske samfunnet ønsker at regjeringen går inn med en helhetlig oppfølging av NOU 2016: 18 Hjertespråket, hvor foreslåtte lovendringer innenfor justis, helse, opplæring og språk blir behandlet under ett. Sametinget fikk ikke tilslag for dette, og de foreslåtte endringene i samelovens språkregler er derfor kun en del av regjeringas oppfølging av språkutredningen Hjertespråket.

- Vi har forventninger om at forslag til tiltak i utredningen skal følges opp nå som arbeidet med revidering av samelov avsluttes fra regjeringas side. Det gjelder spesielt de forslagene som omhandler et samisk språkombud, oppfølging av dagens klageordning, språkressursentre og rekruttering av samiskspråklig kompetanse, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Merk: 
I en tidligere versjon av pressemeldingen sto det at forvaltningsområdet for samiske språk skulle bli til et samisk språkområde, som foreslått av språkutvalget. Etter høringsrunden har man imidlertid landet på å beholde begrepet forvaltningsområde, fordi samisk språkområde ofte forstås som området også utenfor Norges grenser.