Endringer i samelovens språkregler

I en proposisjon om forslag til endringer i samelovens språkregler til Stortinget foreslår Kommunal- og distriktsdepartementet å dele inn forvaltningsområdet for samiske språk i tre ulike kommunekategorier. Formålet med endringen er å ta hensyn til ulikhetene i språksituasjonen og behovene i de ulike kommunene i forvaltningsområdet. Proposisjonen inneholder blant annet også et forslag om kommunal og fylkeskommunal språkplanlegging for å styrke og synliggjøre samiske språk.