Inventering og registrering av samiske kulturminner i Sør-Skars og deler av Nord-Vigelen, Tydal

En større innsats for å påvise og dokumentere samiske kulturminner i Guevtele, Tydal kommune, ble avsluttet i 2015. Arbeidet pågikk over tre år. Undersøkelsene ble gjort i området Guevtele; Åarjelgaejsie/Sørskarfjellet og deler av Nord-Vigelenfjella.

Prosjektet har resultert i "nye" samiske kulturmiljø der en med sikkerhet har identifisert samiske kulturminner, mange nye registrerte enkeltobjekter samt synfaring, tilstandsvurdering og ny kartfesting ved hjelp av GPS av tidligere registrerte kulturminner.

Området Guevtele; Åarjelgaejsie/Sørskarfjellet og deler av Nord-Vigelenfjella er et område som har vært viktig for den samiske reindriften gjennom århundrer. Det ble registrert 120 arkeologiske lokaliteter. Registreringene omfatter samiske kulturminner som gammetufter, ildsteder og hustufter. Kokegroper ble finnet like ved gammetufter. Det ble også funnet flere beingjemmer, slike er det tidligere gjort få funn av i dette området. Flere graver ble registrert.

Prosjektet ble gjennomført med finansiering fra Sametinget og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Les rapporten Inventering og registrering av samiske kulturminner i Sør-Skars og deler av Nord-Vigelen, Tydal (PDF, 8 MB)