Damtijimmie jih registreradimmie jïjtsistie vaarjeldihkie saemien gåetijste

Prosjekte «Damtijimmie jïh registreradimmie jïjtsistie vaarjeldihkie saemien gåetijste» tjïrrehtamme sjïdti boelhken 2011-2019.

 

Dan prosjekten gaavhtan Saemiedigkie lea bijjieguvviem åådtjeme jïjtsistie vaarjeldihkie saemien gåetiej bijjeli jïh daan biejjien medtie 900 gåetieh registreradamme. Bijjieguvvie lea vihkeles jïh daerpies dïrrege Saemiedigkien barkosne gåetievaarjelimmine.

Goerehtallemisnie jïh damtijimmesne gåetijste, jienebh gaaltijh leah åtnasovveme, goh Friis etnografiske kaarhte jaepijste 1861 jïh 1890, SEFRAK-registreradimmieh (daaroen: Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge), almetjeryöknemh, voenegærjah, voenges histovrije, bievnijh, voenges faagebyjresh jïh ij goh unnemes aajhterh jïjtjh. Gåetiesåarhth jïjnjem jeerehtieh, goh buvrieh, mejstie jeenjemes, årromegåetieh, laanteburriegåetieh, naevstieh, skaehtieh jïh derhviegåetieh. Gåetiej jeerehtsh leah seamma vijries goh gåetiej dajve lea stoerre jïh vijries. Daelie Saemiedigkie edtja registreradimmiebarkoem bæjjese fulkedh aajhterigujmie ektine, mah maehtieh raeriem, bïhkedimmiem jïh dåarjoem ohtsedh. Saemiedigkie aaj dåarjoem dåårje kuvsjese juktie vaarjeldihkie gåetieh dåvvodh.  

Aajkoe registreradimmieprosjektine lea aaj orreme aarvoeh gorredidh jïh heerredidh olles vaarjeldihkie saemien gåetieh slaemieh. Saemien gåetievaarjelimmie aaj saemien histovrijem jïh baeliem vuesehte abpe nöörjen Saepmesne, jïh lea sïejhme identiteetevæhta jïh joekoen dejnie dajvine gusnie daaroedehtemeprosesse joekoen tjarke orreme.  

Registreradimmieprosjekten gaavhtan aaj jienebh aalkeme orresistie ussjedidh dan histovrijes aarvose dehtie gåeteste maam eekieh. Dah daajroem åådtjeme gåetiej kultuvrehistovrijes aarvoen bïjre jïh skraejriem åådtjeme vielie histovrijen bïjre goerehtidh jïh sijjen gåetieh gorredidh.

Saemiedigkie garmerde dam maam buektiehtamme prosjektesne, jïh ihke meatan orreme dam saemien gåetieaerpiem våajnoes darjodh.

Lohkh aaj: Årringene forteller

Lohkh aaj: Saemien gåetieaerpie jåarhka jieledh