Saemiedigkien faamoe learoesoejkesji åvteste

Saemiedigkien lea faamoe jïh dïedte learoesoejkesji åvteste.

Learoesoejkesjh saemien gïelesne jïh sjïere saemien faagine

Saemiedigkien lea dïedte evtiedidh jïh vihtiestidh learoesoejkesjh saemien gïelesne maadthskuvlese jïh jåarhkelïerehtæmman jïh sjïere saemien faagide jåarhkelïerehtæmman (duedtie, båatsoefaage jïh vielie), v. lïerehtimmielaakine § 6-4, mubpie lïhtse.

Saemien sisvege sïejhme learoesoejkesjinie Maahtoelutnjemisnie

Ööhpehtimmielaake stillemem vadta gaajhkh learohkh Nöörjesne edtjieh lïerehtimmiem åadtjodh saemiej bïjre, dej gïelen jïh siebriedahkejieleden bïjre dej ovmessie faagesuerkiej bïjre. Mieriej sisnjeli mejtie departemeente lea vihtiestamme, Saemiedigkien lea faamoe mieriedimmieh vedtedh sisvegen bïjre dagkeres lïerehtimmesne, v. Ööhpehtimmielaake § 6-4, voestes lïhtse.

Maahtoedepartemeente gaajhkh learoesoejkesjh vihteste bielelen learoesoejkesjh saemien gielesne jïh sjïere saemien faagine. Saemiedigkien lea faamoe saemien sisvegem vihtiestidh gaajhkine learoesoejkesjinie.

Saemien parallelle learoesoejkesjh saemien learoesoejkesjevierhkesne

Gaajhkh maadthskuvlelearohkh tjïeltine saemien gïelen reeremedajvesne, jïh learohkh mah saemien lïerehtimmiem åadtjoeh maadthskuvlesne jïh jåarhkeskuvlesne edtjieh lïerehtimmiem åadtjodh gusnie lïerehtimmieprinsïhph – saemien lea våaroemasse jïh saemien parallelle seammavyörtegs learoesoejkesji mietie faagine gusnie parallelle learoesoejkesjh gååvnesieh.

Saemiedigkie edtja rååresjimmesne departemeentine raeriestimmieh darjodh parallelle, seammavyörtegs learoesoejkesjidie, v. ööhpehtimmielaake § 6-4, gåalmede lïhtse.