Ungdata

Ungdata lea voenges noeregoerehtimmieh, mah namhtah faalasuvvieh gaajhkide laanten tjïeltide jïh fylhkentjïeltide.

2010 raejeste jienebh goh 630 000 noerh 412 tjïeltijste jïh Svalbardeste meatan orreme ungdata-goerehtimmesne. Ungdata dan åvtese hijven daajroem vadta guktie lea noere årrodh Nöörjesne daanbien.

Gaavnh dov tjïelten Ungdata-taalh.