FNs kvinnediskrimineringskonvensjon

FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon skal sikre at kvinner har de samme rettighetene som menn.

Konvensjonen bygger på de grunnleggende menneskerettigheter, på det enkelte menneskets verdighet og verdi og på like rettigheter for menn og kvinner. Konvensjonen definerer begrepet diskriminering av kvinner til å være enhver forskjellsbehandling, utestenging eller begrensning på grunnlag av kjønn som har som virkning eller formål å oppheve eller svekke anerkjennelsen, nytelsen eller utøvelsen av kvinners menneskerettigheter og grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile eller ethvert annet område, uavhengig av sivilstatus og med likestilling mellom menn og kvinner som utgangspunkt. Konvensjonen omfatter kvinners rettigheter både i privatliv og når det gjelder formelle rettigheter i samfunnet. Konvensjonen har ingen særskilte bestemmelser for urfolk, men omtaler all form for diskriminering av kvinner på ulike arenaer.

Gjennomføringen av Kvinnediskrimineringskonvensjonen overvåkes av FNs komité for kvinnediskriminering (CEDAW), som består av 23 kvinnerettighetseksperter. Statene rapporterer jevnlig til komiteen. 

Kvinnekomiteen studerer rapportene, inkluderer opplysninger fra andre kilder og adresserer sine bekymringer og anbefalinger til statene gjennom sine konkluderende observasjoner. Komiteen formulerer generelle anbefalinger og forslag. Anbefalingene har utspring i innhold og temaer i konvensjonen og rettes til statene.