Likestilling mellom kjønn

Sametinget arbeider for å oppnå et likestilt samisk samfunn med like rettigheter, plikter og muligheter for alle.

Utgangspunktet for dette arbeidet er at likestilling berører alle samfunnsområder og er derfor en integrert del av vårt arbeid. Sametinget vedtok i 2012 en redegjørelse om kjønnslikestilling (PDF, 205 kB). Rede­gjørelsen tar opp ulike områder der kjønn kan være til hinder for likestilling. Noen områder handler om hvordan vi skal arbeide for å hindre kjønnsdiskriminering generelt. I tillegg fokuserer redegjørelsen på utvalgte områder som kjønnsidentitet, vold i nære relasjoner og seksuell legning.

Målet er at likestilling skal implementeres i alle politikkområdet i Sametingets arbeid.

Dette innebærer i praksis at vi tidlig i alle politiske prosesser analyserer hvilke konsekvenser politikken kan få for kvinner og for menn. Svært lite politikk er i utgangspunktet kjønnsnøytral. Når politikk utformes og beslutninger tas, må vi ta hensyn til kvinner og menns ulike liv, vilkår, ønsker og behov. For å oppnå likebehandling av kvinner og menn er det derfor ofte behov for ulike tiltak for kjønnene. Viktig er det også at både kvinner og menns bidrag og innsats synliggjøres og gis verdi på de ulike politikkområdene.

I vårt likestillingsarbeid har vi et solidarisk ansvar for å bidra til at situasjonen for urfolk som blir diskriminert på bakgrunn av kjønn andre steder i verden blir bedre.

Sametingsrådet ønsker å være til stede på internasjonale arenaer der kjønnsspørsmål er tema. Vi ønsker også å synliggjøre kjønnsdiskriminering i vårt generelle internasjonale arbeid. Dette arbeidet må være basert på klare målsettinger for likestillingspolitikken vår, og det må baseres på et organisert samarbeid mellom urfolkskvinner.

Les mer om FNs kvinnediskrimineringskonvensjon

Les mer om Likestillings- og diskrimineringsloven